Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Kto sme

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Kto sme (Plain Language Text)

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) je občianskym združením organizácií osôb s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia: osoby s mentálnym, psychickým, sluchovým, telesným, zrakovým postihnutím, s chronickými ochoreniami a osoby s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia.

SFOZP vzniklo 20. novembra 2003 ako Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) s podporou projektu Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím (European Disability Forum — EDF) financovaného Európskou komisiou v súvislosti s prijatím 10 nových členských štátov do Európskej únie. V júni 2023 rozhodol snem NROZP v SR o zmene názvu organizácie na SFOZP.

Členstvo organizácií v SFOZP je založené na vzájomnej spolupráci pri podpore uplatňovania práv zaručených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pri presadzovaní lepších životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienky spolupráce členských organizácií sú bližšie špecifikované v stanovách SFOZP.

SFOZP vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom EDF, prostredníctvom ktorého sa zúčastňuje na tvorbe a ovplyvňovaní európskej politiky.

Kto sme – Text v jednoduchom jazyku (Plain Language Text)

Toto občianske združenie sa volá Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím.
Používame skratku SFOZP.
Budeme ju používať aj ďalej v tomto texte.

SFOZP spája ľudí,
ktorí majú zdravotné postihnutie.
Môžu to byť napríklad:

  • ľudia s mentálnym postihnutím
  • ľudia s psychickým postihnutím
  • ľudia so sluchovým postihnutím
  • ľudia so zrakovým postihnutím
  • ľudia s chronickými chorobami
  • ľudia s iným postihnutím

SFOZP vzniklo 20. novembra 2003.
Vtedy sa ešte volalo inak
– Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.
Skratka bola NROZP v SR.
Možno ju poznáte.
Aj túto skratku budeme používať.

So vznikom NROZP v SR pomohla európska organizácia,
ktorá sa volá Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím.
Peniaze mu dáva Európska únia.

V júni 2023 sa NROZP v SR rozhodla premenovať.
Odvtedy sa volá SOFZP – Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím.

Členmi SFOZP sú rôzne organizácie,
ktoré spájajú ľudí so zdravotným postihnutím.
Spolupracujú,
aby obhajovali práva ľudí so zdravotným postihnutím.
Tiež ich životné podmienky.
Robia to nielen vo svojom okolí,
ale aj na celom Slovensku
a dokonca aj medzinárodne.

Podmienky,
ktoré sú pre túto spoluprácu dôležité,
sú napísané v samostatnom dokumente – Stanovy SFOZP.

SFOZP je aj partnerom slovenskej vlády.
Radí jej v oblasti politiky,
ktorá sa týka zdravotného postihnutia.

SFOZP je od roku 2004 členom medzinárodnej organizácie
– Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím.
Práve preto môže pracovať aj na medzinárodnej politike,
ktorú robí Európska únia.