Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Kto sme

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií osôb s rôznymi zdravotnými postihnutiami:, ľudí s mentálnym, psychickým, sluchovým, telesným, zrakovým postihnutím, s chronickými ochoreniami a ľudí s ďalšími druhmi postihnutia.

Vznikla 20. novembra 2003 s podporou projektu  Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) financovaného Európskou úniou v súvislosti s prijatím nových 10 členských štátov do Európskej únie.

Členstvo organizácií v NROZP v SR je založené na vzájomnej spolupráci pri podpore uplatňovania práv zaručených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pri presadzovaní lepších životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienky spolupráce členských organizácií sú bližšie špecifikované v stanovách NROZP v SR a v zmluve o súčinnosti.

NROZP v SR vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (European Disability Forum — EDF), prostredníctvom ktorého sa zúčastňuje na tvorbe a ovplyvňovaní európskej politiky.