Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Kto sme

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) je občianskym združením organizácií osôb s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia: osoby s mentálnym, psychickým, sluchovým, telesným, zrakovým postihnutím, s chronickými ochoreniami a osoby s ďalšími druhmi zdravotného postihnutia.

SFOZP vzniklo 20. novembra 2003 ako Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) s podporou projektu Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím (European Disability Forum — EDF) financovaného Európskou komisiou v súvislosti s prijatím 10 nových členských štátov do Európskej únie. V júni 2023 rozhodol snem NROZP v SR o zmene názvu organizácie na SFOZP.

Členstvo organizácií v SFOZP je založené na vzájomnej spolupráci pri podpore uplatňovania práv zaručených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pri presadzovaní lepších životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienky spolupráce členských organizácií sú bližšie špecifikované v stanovách SFOZP.

SFOZP vystupuje ako nezávislý a relevantný partner vlády SR v oblasti politiky zdravotného postihnutia. Od roku 2004 je riadnym členom EDF, prostredníctvom ktorého sa zúčastňuje na tvorbe a ovplyvňovaní európskej politiky.