Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Informácie o registrácii

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Organizácia, ktorá žiada o vstup do SFOZP vyhlasuje v prihláške a v zmluve o súčinnosti, že sa hlási k poslaniu SFOZP a súhlasí s jej stanovami. Žiadosť doručí predsedovi SFOZP spolu so stanovami, potvrdením o registrácii, čestným vyhlásením o počte členov a ďalšími dokumentmi, ktorými preukazuje plnenie podmienok členstva v SFOZP. Výkonný výbor vypracuje pre predsedníctvo SFOZP k žiadosti stanovisko o  plnení podmienok členstva. Na tento účel si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.
Fyzická osoba sa stáva členom na základe prihlášky a rozhodnutia predsedníctva SFOZP.

O prijatí za člena SFOZP rozhoduje predsedníctvo SFOZP. Rozhodnutie predsedníctva SFOZP o prijatí organizácie za člena SFOZP nadobúda platnosť po podpísaní vyhlásenia o pristúpení organizácie k zmluve o súčinnosti a dňom jeho uloženia u riaditeľa SFOZP.

Ak žiadateľ nespĺňa všetky podmienky na členstvo v SFOZP, môže mu predsedníctvo udeliť štatút pozorovateľa na obmedzené obdobie, najviac však na dva roky po zasadnutí predsedníctva SFOZP, na ktorom mu bol udelený štatút pozorovateľa. Zástupca pozorovateľa sa môže zúčastňovať na valných zhromaždeniach a na zasadnutiach predsedníctva SFOZP s hlasom poradným. Zástupcovia pozorovateľov nemôžu byť volení do orgánov SFOZP.

Za člena SFOZP môže byť prijatá len jedna organizácia s charakterom regionálnej   rady občanov so zdravotným postihnutím s územnou pôsobnosťou pre každý konkrétny samosprávny kraj.