Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Informácie o registrácii

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Organizácia, ktorá žiada o vstup  do NROZP  v SR vyhlasuje v  prihláške a v zmluve o súčinnosti, že sa hlási k poslaniu  NROZP v SR a súhlasí s jej stanovami. Žiadosť doručí predsedovi NROZP v SR spolu so stanovami, potvrdením o registrácii, čestným vyhlásením o počte členov a ďalšími dokumentmi, ktorými preukazuje plnenie podmienok členstva v NROZP v SR. Výkonný výbor vypracuje pre predsedníctvo NROZP v SR k žiadosti stanovisko o  plnení podmienok členstva. Na tento účel si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.
Fyzická osoba sa stáva členom na základe prihlášky a rozhodnutia  predsedníctva NROZP v SR.

O prijatí za člena NROZP v SR rozhoduje predsedníctvo NROZP v SR. Rozhodnutie predsedníctva NROZP v SR o prijatí organizácie za člena NROZP v SR nadobúda platnosť po podpísaní vyhlásenia o pristúpení organizácie k zmluve o súčinnosti a dňom jeho uloženia u riaditeľa NROZP v SR.

Ak žiadateľ nespĺňa všetky podmienky na členstvo v NROZP v SR, môže mu predsedníctvo udeliť štatút pozorovateľa na obmedzené obdobie, najviac však na dva roky po zasadnutí predsedníctva NROZP v SR, na ktorom mu bol udelený štatút pozorovateľa. Zástupca pozorovateľa sa môže zúčastňovať na valných zhromaždeniach a na zasadnutiach predsedníctva NROZP v SR s hlasom poradným. Zástupcovia pozorovateľov nemôžu byť volení do orgánov NROZP  v SR.

Za člena NROZP v SR môže byť prijatá len jedna organizácia s  charakterom regionálnej   rady občanov  so  zdravotným postihnutím s územnou pôsobnosťou pre každý konkrétny samosprávny kraj.