Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Z našej histórie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Organizácia Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP) vznikla v roku 2003 pod názvom Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR). Na SFOZP sa premenovala v roku 2023.

Ako to bolo pred založením NROZP v SR

Do roku 1990 sa osoby s civilizačnými chorobami, so sluchovým, telesným a zrakovým postihnutím združovali v jednotnej organizácii s názvom Zväz invalidov, kde mali tieto skupiny len veľmi obmedzenú autonómiu prostredníctvom rád venujúcich sa ich špecifickej problematike. Organizáciu však riadili a vystupovali za ňu politickí nominanti. Zväz invalidov nezdružoval osoby s mentálnym postihnutím, osoby im pomáhajúce a ich zákonných zástupcov. Preto si vytvorili svoju organizáciu už v 80-tych rokoch.

Po nežnej revolúcii v rokoch 1990 a 1991 začali vznikať samostatné organizácie osôb s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia a Zväz invalidov svoju činnosť ukončil.

V auguste 1991 bol zriadený Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Predsedom výboru bol podpredseda vlády a jeho členmi siedmi ministri vlády, predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím a humanitárnych a charitatívnych organizácií. Boli prijaté dokumenty Opatrenia na riešenie aktuálnych  problémov v starostlivosti o zdravotne postihnutých v rokoch 1991-92 a Opatrenia k rozvoju podmienok pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím do každodenného života na roky 1993-1994.

V roku 1995 vláda nahradila Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Koordinačným výborom pre otázky zdravotne postihnutých občanov. Jeho predsedníčkou sa stala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a za iné rezorty boli menovaní pracovníci nižších úrovní. Koordinačný výbor stratil charakter nadrezortného orgánu. Tým sa podporila na iných rezortoch predstava, že riešenie problematiky občanov so zdravotným postihnutím patrí najmä do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú sa darí len pomaly meniť.

2. mája 2001 bola transformáciou Koordinačného výboru založená Rada vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím opäť ako nadrezortný orgán a 27. júna 2001 schválila vláda Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života vychádzajúci najmä zo Štandardných pravidiel OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím schválených 20. decembra 1993 Valným zhromaždením OSN. Je to prvý komplexný programový dokument, ktorým boli v podmienkach Slovenskej republiky definované celospoločenské záväzky voči osobám so zdravotným postihnutím.

Vznik NROZP v SR

V roku 2003 bola založená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Samostatné organizácie osôb so zdravotným postihnutím postupne zistili, že problémy potrebujú riešiť a presadzovať aj spoločne. Preto vytvorili NROZP v SR, ktorá združuje nezávislé organizácie ľudí so zdravotným postihnutím. To im umožnilo riešiť spoločné problémy koordinovane, ale zároveň zachováva nezávislosť jednotlivých členských organizácií. Organizácia vznikla v období, kedy sa výrazne rozširovala EÚ. Vtedy už fungovalo Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF), ktoré získalo projekt na podporu vzniku národných rád organizácií ľudí so ZP v pristupujúcich krajinách, čo výrazne pomohlo pri vzniku NROZP v SR.

V roku 2004 bola NROZP v SR prijatá za člena EDF, čo nám veľmi pomáha jednak pri riešení našich domácich problémov, ale tiež umožňuje podieľať sa na tvorbe legislatívy EÚ, na jej uplatňovaní u nás a vymieňať si dobrú prax s podobnými organizáciami v krajinách EÚ.

Dňa 13. decembra 2006 schválilo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, prvý ľudsko-právny dohovor v 21. storočí. Odvtedy sa NROZP v SR systematicky zaoberala presadzovaním ratifikácie Dohovoru Slovenskou republikou, podieľala sa na jeho preklade a čo najširšej propagácii.

V roku 2008 schválila vláda transformáciu Rady vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím a posilnila jej nadrezortné postavenie aj tým, že jej predsedom sa stal podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť a bola doplnená o predstaviteľov ďalších ústredných orgánov.

V roku 2010 Národná rada SR odsúhlasila pristúpenie SR k Dohovoru OSN o právach  osôb so zdravotným postihnutím a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Následne prezident SR ratifikoval Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudol účinnosť pre SR 26. júna 2010. Zároveň bol ratifikovaný aj Opčný protokol k Dohovoru, ktorý umožňuje občanom a ich organizáciám obracať sa na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ak sa domnievajú, že sú porušované ich práva zaručené Dohovorom.

V roku 2010 bola prijatá aj Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér.

V roku 2011 vláda zriadila Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím bola transformovaná na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím ako jej stály odborný orgán. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, ako poradný orgán poradného orgánu vlády, získal značne oslabené postavenie v porovnaní s Radou vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. NROZP v SR a ďalšie organizácie osôb so zdravotným postihnutím sa napriek nesúhlasu s touto zmenou na práci Výboru zúčastňovali.

V roku 2014 vláda schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorý vychádzal z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je vlastne implementačným plánom Dohovoru.

V rokoch 2015 – 2016 sa uskutočnilo prvé hodnotenie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím u nás Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý vydal odporúčania pre vládu SR. Hodnotenie sa uskutočnilo na základe Východiskovej správy vlády SR k Dohovoru z roku 2012, Alternatívnej správy vypracovanej NROZP v SR a ďalšími organizáciami v roku 2015 a konštruktívneho dialógu medzi vládou SR a Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v roku 2016. Predstavitelia NROZP v SR boli vypočutí v septembri 2015 Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a členmi Výboru v čase konštruktívneho dialógu.

V roku 2015 bol schválený zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ďalšími medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Proces prípravy tohto zákona hodnotíme ako najústretovejší, najparticipatívnejší a najkonštruktívnejší legislatívny proces, na ktorom sa NROZP v SR zúčastnila.

V decembri 2015 bola zvolená Zuzana Stavrovská, prvá komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, a v decembri 2021 bola zvolená na ďalšie funkčné obdobie. Od marca 2016 funguje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, s ktorým systematicky spolupracuje aj NROZP v SR.

V roku 2019 a 2020 sa uskutočnilo druhé hodnotenie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a vydanie odporúčaní pre vládu SR. Hodnotenie prebiehalo zjednodušenou formou na základe alternatívnej správy vypracovanej pod vedením NROZP v SR a odpovedí vlády SR na otázky vypracované pracovnou skupinou Výboru.

Vo februári 2021 vláda SR schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej len „Národný program“). Národný program bol schválený príliš rýchlo, a preto nezodpovedá dostatočne predstavám organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Dôvodom rýchleho konania bolo to, že schválenie Národného programu ako nástroja na implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na roky 2021 – 2030. Národný program je každoročne aktualizovaný, čo by malo viesť k zvyšovaniu spokojnosti organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Prvá aktualizácia bola schválená uznesením vlády SR č. 610/2022 z 5. októbra 2022 a schválenie druhej aktualizácie je očakávané do konca roku 2023.

EÚ prijala v marci 2021 dokument „Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030“, ktorý obsahuje konkrétne úlohy a harmonogram ich plnenia. Medzi úlohami je napríklad vytvorenie európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím alebo zriadenie európskeho centra prístupnosti.

V júni 2022 vláda schválila transformáciu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, a tak na základe iniciatívy NROZP v SR a jej členských organizácií opäť získala postavenie nadrezortného poradného orgánu vlády SR.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme realizovali projekty zamerané na humanitárnu pomoc na Ukrajine i Ukrajincom u nás. Projekty boli koordinované EDF a financované CBM (Christian Blind Mission). V užhorodskom centre pre ľudí so zdravotným postihnutím Doroga žiťja bolo zriadené dočasné útočisko pre ukrajinských odídencov so zdravotným postihnutím, do ktorého sme dodávali technické vybavenie a zariadenia potrebné na bežný život, potraviny, čistiace potreby a lieky. Priamo i prostredníctvom našich členských organizácií sme poskytovali pomoc utečencom z Ukrajiny na Slovensku ako kompenzačné pomôcky, tlmočenie pre nepočujúcich a pod. Tiež sme sa zamerali na strategické plánovanie tak, aby bola naša organizácia lepšie pripravená na prípadné budúce humanitárne krízy.

Transformácia na SFOZP

V roku 2022 sme sa začali intenzívne venovať revitalizácii našej organizácie, ktorá sa javila naliehavou už aj v súvislosti s blížiacim sa 20. výročím existencie NROZP v SR v roku 2023. Opäť nám pri tom významne pomohlo EDF koordináciou dvoch fáz medzinárodného projektu Ascend financovaného Citi Foundation. Ich cieľom bol najmä rozvoj kapacity v oblasti internej a externej komunikácie, medzinárodných vzťahov a aktivizácie mladých ľudí so ZP. Nasledoval redizajn nášho webu, nový vzhľad i funkcionalita, vytvorenie celkom novej vizuálnej identity organizácie vrátane nového loga a bola rozpracovaná stratégia rozvoja organizácie.

22. júna 2023 sa uskutočnil snem NROZP v SR, ktorý schválil nové stanovy organizácie vrátane jej nového názvu Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím. Zmenu názvu si vyžiadali praktické dôvody, najmä skreslené predstavy o privilegovanom financovaní a nadsadených kompetenciách nášho občianskeho združenia, ktoré vyvolávalo slovné spojenie „Národná rada“ priamo v jeho názve. Slovom „fórum“ chceme poukázať na to, že SFOZP je dobrovoľné združenie nezávislých organizácií osôb so zdravotným postihnutím, prostriedkom na spoločné hľadanie spôsobov obhajoby ich práv a presadzovania riešení ich problémov.