Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Naša štruktúra

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Naša štruktúra (Plain Language Text)

Najvyšším orgánom SFOZP je snem, ktorý sa koná raz za 4 roky.

Snem volí predsedu, dvoch podpredsedov a 4 členov výkonného výboru.

Najvyšším orgánom SFOZP medzi snemami je predsedníctvo SFOZP. Predsedníctvo tvoria predseda a podpredsedovia SFOZP a jeden zástupca každej členskej organizácie.

Výkonným orgánom medzi zasadnutiami predsedníctva SFOZP je výkonný výbor SFOZP, ktorý tvoria predseda a podpredsedovia SFOZP a 4  členovia volení snemom SFOZP.

Predsedníctvo SFOZP vymenúva a odvoláva riaditeľa SFOZP. Ak ekonomická situácia organizácie nedovoľuje vytvoriť samostatné pracovné miesto riaditeľa, predsedníctvo SFOZP výkonom kompetencií riaditeľa SFOZP poverí predsedu alebo jedného z podpredsedov SFOZP. Od roku 2014 je výkonom kompetencií riaditeľa poverený predseda SFOZP. Kontrolnú činnosť vykonáva kontrolná komisia SFOZP volená snemom.

Zloženie orgánov SFOZP po konaní snemu SFOZP 22. 6. 2023

Predseda a štatutárny zástupca: Branislav Mamojka

Podpredseda a štatutárny zástupca: Tibor Köböl

Podpredsedníčka: Iveta Mišová

Členovia výkonného výboru volení snemom:

 • Jana Filipová
 • Iveta Franzenová
 • Milan Měchura
 • Ľubica Vyberalová

Členovia predsedníctva SFOZP zastupujúci jednotlivé členské organizácie:

 • Ľubica Bergmannová (SPAA SR)
 • Jozef Borovka (ZDS)
 • Zoja Camberová (ZPCCH v SR)
 • Jana Dobšovičová – Černáková (LPR SR)
 • Peter Fašung (ZRaPHSD)
 • Jana Filipová (ANEPS)
 • Monika Fričová (Platforma rodín)
 • Jaroslav Janovec (SHZ)
 • Laura Kundrátová (ODOS)
 • Alžbeta Lukovičová (AMS)
 • Andrea Madunová (OMD v SR)
 • Marek Machata (AOZPO SR)
 • Milan Měchura (ÚNSS)
 • Štefi Nováková (ZPMP v SR)
 • Barbora Strašíková (SZSM)
 • Jaroslav Šidlo (SZZP)
 • Ivan Štubňa (SPOSA)
 • Monika Vráblová (SZTP)

Členovia kontrolnej komisie:

 • Jarmila Fajnorová
 • Dušan Fabián

Naša štruktúra – Text v jednoduchom jazyku (Plain Language Text)

V tejto časti píšeme o štruktúre našej organizácie s názvom
Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím,
jeho skratka je SFOZP.
Používame zložité slová
– snem, predsedníctvo, výkonný výbor, kontrolná komisia.
Vysvetľovať ich význam v tomto texte nebudeme.
Ich fungovanie a úlohy sú napísané v iných dokumentoch SFOZP.

Tu sú základné informácie.

Najvyšším orgánom SFOZP je snem,
ktorý sa koná raz za 4 roky.
Snem potom volí:

 • predsedu SFOZP
 • dvoch podpredsedov SFOZP
 • 4 členov výkonného výboru

Najvyšším orgánom SFOZP medzi konaním snemov
je predsedníctvo SFOZP.
Predsedníctvo tvoria:

 • predseda SFOZP
 • 2 podpredsedovia SFOZP
 • jeden zástupca každej členskej organizácie

Výkonným orgánom medzi zasadnutiami predsedníctva SFOZP
je výkonný výbor SFOZP.
Tvoria ho:

 • predseda SFOZP
 • 2 podpredsedovia SFOZP
 • 4  členovia volení snemom SFOZP

Kontrolu činnosti vykonáva kontrolná komisia SFOZP.
Volí ju snem.

Zatiaľ posledný snem SFOZP sa konal 22. júna 2023.

Zvolení boli títo ľudia:

 • predseda a štatutárny zástupca: Branislav Mamojka
 • podpredseda a štatutárny zástupca: Tibor Köböl
 • podpredsedníčka: Iveta Mišová

Štatutárny zástupca je človek,
ktorý podpisuje všetky oficiálne dokumenty za SFOZP.
Nerobí to len tak,
musí o tom hovoriť s ostatnými,
ktorí sú za rozhodnutia SFOZP zodpovední.

4 členovia výkonného výboru zvolení snemom sú:

 • Jana Filipová
 • Iveta Franzenová
 • Milan Měchura
 • Ľubica Vyberalová

Členovia predsedníctva SFOZP,
ktorí zastupujú jednotlivé členské organizácie sú:

 • Jaroslav Janovec (Slovenské hemofilické združenie)
 • Laura Kundrátová (Otvorme dvere, otvorme srdcia)
 • Alžbeta Lukovičová (Asociácia Marfanovho syndrómu)
 • Andrea Madunová (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR)
 • Marek Machata (Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR)
 • Milan Měchura (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
 • Štefi Nováková (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR)
 • Barbora Strašíková (Slovenský zväz sclerosis multiplex)
 • Jaroslav Šidlo (Slovenský zväz zdravotne postihnutých)
 • Ivan Štubňa (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)
 • Monika Vráblová (Slovenský zväz telesne postihnutých)

V zátvorke je organizácia,
ktorú človek zastupuje.

Členovia kontrolnej komisie sú:

 • Jarmila Fajnorová
 • Dušan Fabián

Porozumieť týmto veciam môže byť ťažké.
Skúsili sme preto urobiť obrázok.
Ak by ste s tým mali ťažkosti,
poraďte sa so svojou blízkou osobou.

Obrázok schematicky ilustruje riadiacu štruktúru SFOZP detailne popísanú v tomto článku. Je to názorný doplnok určený najmä pre čitateľov, ktorí potrebujú prijímať informácie vo formáte jednoduchý jazyk.
Obrázok znázorňuje štruktúru SFOZP. Autor: Lucia Cangárová