Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Stanovy

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Stanovy Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím

Stanovy SFOZP na stiahnutie, PDF, 230kB

Článok 1
Základné ustanovenia

§ 1 Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré združuje organizácie osôb so zdravotným postihnutím ako aj fyzické a ďalšie právnické osoby v súlade s § 8 týchto stanov.

 § 2 Názov organizácie

 1. Názov občianskeho združenia je v slovenskom jazyku Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, v anglickom jazyku Slovak Disability Forum a skratka názvu je SFOZP.
 2. Do schválenia týchto stanov Snemom NROZP v SR dňa 22. júna 2023, bol názov organizácie Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, v anglickom jazyku Slovak Disability Council a skratka NROZP v SR.

§ 3 Sídlo organizácie

 1. Sídlom SFOZP je: Račianska 8014/153, 831 54 Bratislava – Rača.
 2. Zmeny sídla SFOZP Schvaľuje predsedníctvo SFOZP.

§ 4 Pôsobnosť organizácie

Pôsobnosť SFOZP je na celom území Slovenskej republiky.

Článok 2
Poslanie

§ 5 Poslanie

 1. Poslaním SFOZP je tvorba spoločných stanovísk občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím, ďalej len organizácií osôb so zdravotným postihnutím pri obhajobe a presadzovaní uplatňovania práv ľudí so zdravotným postihnutím, zvyšovanie povedomia ľudí so zdravotným postihnutím o ich právach a osvetové pôsobenie na spoločnosť s cieľom dosiahnuť rovnosť príležitostí a nediskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.
 2. Pri napĺňaní svojho poslania vychádza SFOZP z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, riadi sa princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu svojich zamestnancov a spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy, odbornými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, firmami a jednotlivcami.
 3. formy napĺňania poslania SFOZP sú najmä:
  1. obhajoba a uplatňovanie základných a ľudských práv, záujmov a potrieb ľudí so zdravotným postihnutím, presadzovanie legislatívnych a ďalších opatrení podporujúcich prevenciu a prekonávanie dôsledkov zdravotného postihnutia, zvyšovanie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím a presadzovanie začleňovania problematiky zdravotného postihnutia do politík rozvoja spoločnosti;
  2. vytváranie platformy na diskusiu, prípravu spoločných stanovísk a zjednocovanie postupov pri presadzovaní práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím;
  3. podpora prevencie a odstraňovania architektonických, dopravných, informačných a ďalších bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím;
  4. osvetové aktivity zamerané na včasnú diagnostiku a prevenciu zhoršovania zdravia;
  5. poradenstvo zamerané na zvyšovanie informovanosti o možnostiach sociálnej pomoci, kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia a spôsoby uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím;
  6. podpora vzdelávania a vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím zamerané na rozvoj zručností v oblasti sebaobhajoby, na zvyšovanie právneho vedomia a iných zručností podporujúcich ich samostatný život, schopnosť zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti;
  7. podpora rozvoja kapacity členských organizácií vrátane využívania práce dobrovoľníkov a vzdelávanie zamerané na rozvoj znalostí a zvyšovanie kvalifikácie ich funkcionárov, pracovníkov, členov a dobrovoľníkov;
  8. informovanie, publikačná činnosť, organizovanie konferencií, seminárov, školení, osvetových aktivít a kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti, verejnej správy, inštitúcií, zamestnávateľov a podnikateľov o problémoch a schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím a o možnostiach prevencie, odstraňovania a prekonávania bariér súvisiacich so zdravotným postihnutím;
  9. rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím v čase humanitárnych kríz, utečeneckých kríz a núdzových stavov, pri uplatňovaní ich základných a ľudských práv a zabezpečovaní ich základných životných potrieb;
  10. organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových, rekondičných a rekreačných aktivít s dôrazom na inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti;
  11. činnosti zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov formou organizovania a realizácie projektov, verejných zbierok, kampaní, charitatívnych a iných aktivít, ako aj vlastnou hospodárskou činnosťou;
  12. ďalšie formy napĺňania poslania SFOZP schválené predsedníctvom SFOZP formou dodatkov k Stanovám.

  Článok 3
  Základné princípy uplatňované v činnosti SFOZP

  § 6 SFOZP združuje organizácie osôb so zdravotným postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou pracujúce v oblasti obhajoby práv osôb so zdravotným postihnutím ako aj fyzické a právnické osoby v súlade s § 8 týchto stanov. Je politicky a nábožensky nezávislé. Členovia spolupracujú na základe týchto stanov a navzájom sa podporujú.

  § 7 SFOZP vykonáva svoju činnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a s cieľom vybudovať Slovensko ako inkluzívnu spoločnosť bez deliacich čiar, kde má každý vytvorené podmienky na dôstojný život vrátane nediskriminácie, rovnosti príležitostí a dodržiavania práv.

  Článok 4
  Členstvo

  §8 Členstvo

  V SFOZP je možné riadne, pridružené a čestné členstvo.

  1) Riadnym členom môže byť len organizácia osôb so zdravotným postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou podľa § 12 týchto stanov.

  2) Pridruženým členom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá systematicky spolupracuje s SFOZP, alebo pravidelne podporuje SFOZP. Výšku členského príspevku pridruženého člena určuje predsedníctvo SFOZP. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva a snemu s hlasom poradným.

  3) Čestným členom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má mimoriadne zásluhy o rozvoj hnutia osôb so zdravotným postihnutím, alebo ktorá mimoriadnym spôsobom prispela k riešeniu problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím. Čestných členov navrhuje a schvaľuje predsedníctvo SFOZP. Čestný člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva SFOZP a snemu SFOZP s hlasom poradným. Čestný člen neplatí členské príspevky.

  § 9 Práva členov SFOZP

  Členovia majú právo:

  1. navrhovať, vymenúvať a voliť svojich zástupcov do orgánov SFOZP v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov;
  2. zúčastňovať sa na plnení úloh SFOZP;
  3. vyjadrovať sa k činnosti orgánov SFOZP;
  4. žiadať SFOZP o prerokovanie špecifických problémov konkrétneho zdravotného postihnutia, ktoré zastupujú a o podporu ich požiadaviek;
  5. predkladať návrhy na rokovania orgánov SFOZP;
  6. vystúpiť z SFOZP na základe písomného oznámenia.

  § 10 Povinnosti členov SFOZP

  1. Dodržiavať stanovy SFOZP a konať v súlade s poslaním SFOZP.
  2. Platiť členské príspevky.
  3. Plniť záväzky vyplývajúce z dokumentov SFOZP.

  § 11 Organizácia osôb so zdravotným postihnutím na účely stanov SFOZP je organizácia, ktorej stanovy určujú, že:

  1. vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu osoby so zdravotným postihnutím alebo
  2. vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu zástupcovia osôb so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú pomoc pri rozhodovaní o sebe a pri uplatňovaní svojich práv alebo
  3. vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu osoby podľa odsekov 1 a 2 tohto paragrafu.
  4. V odseku 2 sa pod pojmom „zástupca osoby so zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje pomoc pri rozhodovaní o sebe a pri uplatňovaní svojich práv“ rozumie rodič alebo blízky príbuzný alebo zákonný zástupca. Do tejto skupiny nepatria iné osoby, ktoré profesionálne alebo dobrovoľne zabezpečujú starostlivosť, poskytujú služby alebo akúkoľvek pomoc osobám so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú pomoc pri rozhodovaní o sebe alebo pri uplatňovaní svojich práv, ako sú učitelia, vychovávatelia, kurátori, poradcovia, osobní asistenti, priatelia a pod.

  § 12 Organizácia osôb so zdravotným postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou je organizácia, ktorá spĺňa tieto podmienky:

  1. Členskú základňu tvoria osoby so zdravotným postihnutím a ich zástupcovia podľa § 11 v podiele viac ako 50%.
  2. Má svoje organizačné zložky alebo úradovne najmenej v štyroch krajoch Slovenska.
  3. Má najmenej 300 členov priamo alebo prostredníctvom svojich členských organizácií.
  4. Je registrovaným občianskym združením s pôsobnosťou na celom území Slovenska podľa platnej legislatívy najmenej tri roky pred dátumom prijatia za člena SFOZP.
  5. Výnimku z ustanovení ods. 2., 3. a 4. tohto paragrafu môže udeliť predsedníctvo SFOZP organizácii za predpokladu, že je:
   1. združením osôb so zdravotným postihnutím, ktorých počet členov s príslušným zdravotným postihnutím je taký malý alebo geograficky tak rozptýlený, že nie je možné alebo vhodné vytvárať viaceré organizačné zložky alebo úradovne a príslušné zdravotné postihnutie nie je reprezentované inou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou alebo
   2. organizáciou mládeže so zdravotným postihnutím a mládež s daným zdravotným postihnutím nie je reprezentovaná organizáciou mládeže s celoslovenskou pôsobnosťou s daným zdravotným postihnutím.

  § 13 Riadnym členom SFOZP sa nemôže stať organizácia, ktorej hlavným poslaním nie je obhajoba a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale v ktorej sa členovia združujú len na základe profesijných, kultúrnych, športových, náboženských a podobných špecifických záujmov, aj keď sú to osoby so zdravotným postihnutím, ich zástupcovia alebo osoby pôsobiace v oblasti zdravotného postihnutia. Takáto organizácia sa môže stať pridruženým členom alebo záujmy členov takejto organizácie v oblasti zdravotného postihnutia môžu v SFOZP zastupovať členské organizácie SFOZP, ak o to prejaví záujem.

  Článok 5
  Vznik členstva

  § 14 Žiadosť o prijatie za člena

  1. Organizácia, ktorá žiada o vstup do SFOZP ako riadny člen alebo ako pridružený člen vyhlasuje v prihláške, že sa hlási k poslaniu SFOZP a súhlasí s jeho stanovami. Žiadosť doručí riaditeľovi SFOZP spolu so stanovami, potvrdením o registrácii, čestným vyhlásením o počte členov a ďalšími dokumentmi, ktorými preukazuje plnenie podmienok členstva v SFOZP. Výkonný výbor vypracuje pre Predsedníctvo SFOZP k žiadosti stanovisko o plnení podmienok členstva. Na tento účel si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.
  2. Fyzická osoba, ktorá žiada o vstup do SFOZP ako pridružený člen vyhlasuje v prihláške, že sa hlási k poslaniu SFOZP a súhlasí s jeho stanovami. Žiadosť doručí riaditeľovi SFOZP spolu s akceptačným listom, v ktorom odôvodní svoju žiadosť o prijatie. Výkonný výbor vypracuje pre Predsedníctvo SFOZP k žiadosti stanovisko o plnení podmienok členstva. Na tento účel si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.

  § 15 O prijatí za člena SFOZP rozhoduje Predsedníctvo SFOZP.

  §16 Ak žiadateľ nespĺňa všetky podmienky na členstvo v SFOZP, môže mu predsedníctvo udeliť štatút pozorovateľa na obmedzené obdobie, najviac však na dva roky po zasadnutí Predsedníctva SFOZP, na ktorom mu bol udelený štatút pozorovateľa. Zástupca pozorovateľa sa môže zúčastňovať na sneme a na zasadnutiach predsedníctva SFOZP s hlasom poradným. Zástupcovia pozorovateľov nemôžu byť volení do orgánov SFOZP.

  Článok 6
  Členské príspevky

  § 17 Riadni členovia platia každoročne členské príspevky vo výške určenej snemom. Výšku členského príspevku každého pridruženého člena určuje predsedníctvo SFOZP a jeho výška nemôže byť nižšia ako členský príspevok riadneho člena. Čestný člen a pozorovateľ neplatia členské príspevky.

  § 18 Člen, ktorý nezaplatí členský príspevok za predchádzajúci kalendárny rok do konca predchádzajúceho kalendárneho roku, stráca v aktuálnom kalendárnom roku hlasovacie právo až do zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci a aktuálny kalendárny rok. Člen, ktorý si nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety ani do konca aktuálneho kalendárneho roku, prestáva byť členom SFOZP.

  Článok 7
  Štruktúra organizácie

  § 19 Organizačnú štruktúru SFOZP tvoria tieto orgány:

  1. Najvyšším orgánom SFOZP je snem.
  2. Najvyšším orgánom SFOZP medzi snemami je predsedníctvo SFOZP, ktoré sa zodpovedá snemu SFOZP.
  3. Najvyšším orgánom medzi zasadnutiami predsedníctva SFOZP je výkonný výbor SFOZP, ktorý sa zodpovedá predsedníctvu SFOZP a je volený snemom SFOZP.
  4. Výkonný výbor má k dispozícii sekretariát SFOZP, ktorého vedúcim je riaditeľ SFOZP, ktorého vymenúva a odvoláva predsedníctvo SFOZP.
  5. Ak ekonomická situácia organizácie nedovoľuje vytvoriť samostatné pracovné miesto riaditeľa, predsedníctvo SFOZP výkonom funkcie riaditeľa SFOZP poverí predsedu alebo jedného z podpredsedov SFOZP a toto poverenie môže zrušiť.
  6. Kontrolnú činnosť vykonáva revízna komisia volená snemom.
  7. Predsedníctvo môže rozhodnúť o zriadení krajských orgánov SFOZP a v takom prípade vydá ich rokovací poriadok.

  § 20 Štatutárni zástupcovia

  1. Najvyšším predstaviteľom SFOZP je predseda SFOZP, ktorý je zároveň predsedom predsedníctva a predsedom výkonného výboru SFOZP.
  2. Štatutárnymi zástupcami SFOZP sú
   1. predseda SFOZP a
   2. riaditeľ SFOZP.
  3. Ak predsedníctvo v súlade s § 19 ods. 5 poverí výkonom funkcie riaditeľa SFOZP
   1. predsedu SFOZP, potom vymenuje jedného z podpredsedov za druhého štatutárneho zástupcu a z tejto funkcie ho môže aj odvolať,
   2. jedného z podpredsedov SFOZP, tento podpredseda sa zároveň stáva štatutárnym zástupcom SFOZP počas výkonu funkcie riaditeľa SFOZP.
  4. Štatutárni zástupcovia môžu konať samostatne.
  5. Najvyšším výkonným pracovníkom SFOZP je jeho riaditeľ.

  Článok 8
  Snem

  § 21 Snem tvoria:

  1. členovia s hlasovacím právom
   1. dvaja delegáti za každého riadneho člena. Odporúča sa, aby delegátom bol člen najvyššieho orgánu členskej organizácie alebo jej štatutárny zástupca. Delegát snemu môže poveriť svojim zastupovaním na sneme iného delegáta zo svojej organizácie,
   2. dvaja delegáti zastupujúci všetkých pridružených členov, ktorých si volia pridružení členovia,
   3. predseda a podpredsedovia SFOZP;
  2. členovia s hlasom poradným
   1. čestní členovia,
   2. jeden zástupca každého pridruženého člena a každej organizácie so štatútom pozorovateľa,
   3. členovia výkonného výboru, revízori a riaditeľ SFOZP nezvolení za delegátov,
   4. pozvaní hostia.

  § 22 Agenda snemu

  Súčasti agendy snemu :

  1. Správa o činnosti a hospodárení SFOZP a správa revíznej komisie
  2. Hlavné úlohy a ciele na nasledujúce obdobie
  3. Úprava stanov, stanovenie výšky členského príspevku a ďalšie základné dokumenty, ktoré považuje snem za potrebné, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak.
  4. Snem volí:
   1. predsedu SFOZP. Predseda SFOZP je zároveň predsedom Predsedníctva SFOZP a Výkonného výboru SFOZP
   2. dvoch podpredsedov SFOZPštyroch členov Výkonného výboru SFOZP
   3. troch revízorov, revízor nemôže byť predsedom, podpredsedom, členom výkonného Výboru SFOZP a Predsedníctva SFOZP.
  5. Kandidátov do volieb podľa ods. 4 tohto paragrafu navrhujú členské organizácie a návrh môže predložiť aj výkonný výbor alebo predsedníctvo. Navrhovaní kandidáti nemusia byť delegátmi snemu.
  6. Volebné obdobie je štvorročné.

  § 23 Právo pozývať hostí na snem má predseda na základe vlastnej iniciatívy alebo odporúčania Výkonného výboru alebo Predsedníctva SFOZP.

  § 24 Snem zvoláva predseda SFOZP raz za štyri roky. Dátum konania snemu určuje Predsedníctvo SFOZP najneskôr dva mesiace pred termínom jeho konania.

  § 25 Spôsob a právo predkladať návrhy snemu

  1. Snem sa zaoberá návrhmi predloženými predsedníctvom, výkonným výborom a členskými organizáciami.
  2. Návrhy členských organizácií predkladané snemu musia byť doručené riaditeľovi SFOZP najneskôr 2 týždne pred konaním snemu.
  3. Dokumenty, ktoré majú byť prerokované snemom, musia byť zaslané členom snemu najneskôr jeden týždeň pred snemom.

  § 26 Rozhodovanie snemu

  1. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov s hlasovacím právom.
  2. Snem prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou prítomných členov snemu s hlasovacím právom s výnimkou týchto prípadov, v ktorých je na schválenie potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov snemu s hlasovacím právom:
   1. delegovanie konkrétnej právomoci snemu na predsedníctvo SFOZP, s výnimkou rozhodovania o zrušení SFOZP,
   2. zrušenie SFOZP.
  3. Ak je hlasovanie nerozhodné, rozhodne jedno opakované hlasovanie. Ak je nerozhodné opakované hlasovanie, rozhodne hlas predsedajúceho počas hlasovania s výnimkou volieb, keď rozhodne žrebovanie.
  4. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
  5. Ak do volenej funkcie kandiduje len jeden kandidát, voľby sa nekonajú a kandidát je vyhlásený za zvoleného.

  § 27 Snem, Predsedníctvo a Výkonný výbor SFOZP nemajú právo rokovať, rozhodovať a vystupovať v záležitostiach týkajúcich sa špecifických problémov konkrétneho zdravotného postihnutia, reprezentovaných členskou organizáciou, ak si to táto organizácia neželá.

  §28 Snem má právo delegovať svoju konkrétnu rozhodovaciu právomoc na Predsedníctvo SFOZP. Na prijatie rozhodnutia o delegovaní konkrétnej právomoci snemu na Predsedníctvo SFOZP je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov snemu s hlasom rozhodujúcim. Rozhodnutia v rámci delegovaných právomocí schvaľuje predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

  § 29 Mimoriadny snem

  1. Mimoriadny snem sa zvoláva na prerokovanie naliehavých alebo špecifických otázok ak:
   1. predsedníctvo alebo výkonný výbor urobí takéto rozhodnutie, alebo
   2. ak to požaduje najmenej tretina riadnych členov SFOZP.
  2. Mimoriadny snem zvoláva predseda SFOZP najneskôr jeden mesiac po takomto rozhodnutí.
  3. Mimoriadny snem sa primerane riadi pravidlami konania riadneho snemu.

  Článok 9
  Predsedníctvo SFOZP

  § 30

  1. Predsedníctvo SFOZP je najvyšším orgánom SFOZP medzi snemami.
  2. Členmi predsedníctva sú predseda a podpredsedovia SFOZP
   1. jeden stály predstaviteľ každého riadneho člena SFOZP, zastúpiť ho môže iný člen jeho organizácie na základe písomného poverenia predsedom riadneho člena platným pre konkrétne zasadnutie predsedníctva,
   2. jeden stály predstaviteľ pridružených členov, ktorého si volia pridružení členovia zo svojho stredu.
   3. jeden stály predstaviteľ pridružených členov, ktorého si volia pridružení členovia zo svojho stredu.
  3. Zasadnutia predsedníctva sa zúčastňujú s poradným hlasom
   1. riaditeľ SFOZP,
   2. predseda revíznej komisie alebo ním poverený člen revíznej komisie.
  4. Právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva s hlasom poradným majú
   1. čestní členovia,
   2. jeden predstaviteľ každého pridruženého člena,
   3. jeden zástupca každého člena so štatútom pozorovateľa.

  § 31 Zasadnutia predsedníctva

  1. Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda SFOZP najmenej dvakrát ročne a termín zasadnutia musí byť oznámený jeho členom najmenej jeden týždeň vopred.
  2. Dokumenty na zasadnutie predsedníctva sú rozposielané jeho členom a členským organizáciám najneskôr jeden týždeň vopred.
  3. Právo pozývať hostí na zasadnutia Predsedníctva SFOZP má predseda SFOZP.
  4. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
  5. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov aj po opakovanom hlasovaní, rozhoduje hlas predsedajúceho zasadnutiu s výnimkou volieb kedy rozhoduje žrebovanie. Rozhodnutia v rámci delegovaných právomocí snemom schvaľuje predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
  6. Predsedníctvo volí a odvoláva riaditeľa SFOZP a v prípade situácie podľa § 19 ods. 5 poveruje výkonom funkcie riaditeľa predsedu alebo jedného z podpredsedov SFOZP a toto poverenie ruší.
  7. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu, podpredsedu, člena výkonného výboru alebo riaditeľa volí predsedníctvo na uvoľnené miesto novú osobu z návrhov kandidátov predkladaných členmi predsedníctva.
  8. Predsedníctvo môže odvolať z funkcie predsedu, podpredsedu, člena výkonného výboru alebo riaditeľa, ak porušuje stanovy, uznesenia a interné predpisy SFOZP alebo koná proti poslaniu a záujmom SFOZP.
  9. Za účelom plnenia svojho poslania a rozvoja materiálnych a personálnych podmienok potrebných na plnenie svojho poslania môže SFOZP zakladať právnické osoby a vstupovať do právnych vzťahov s inými právnickými osobami. O zakladaní právnických osôb a vstupovaní do vzťahov s inými právnickými osobami a o reprezentácii SFOZP v ich orgánoch rozhoduje predsedníctvo SFOZP.
  10. V naliehavých prípadoch môže predseda rozhodnúť o hlasovaní predsedníctva formou per rollam. Hlasovanie je platné, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov predsedníctva.
  11. Zasadnutie predsedníctva sa môže uskutočniť aj formou on-line o čom rozhoduje predseda.

  § 32 Mimoriadne zasadnutie predsedníctva

  1. Mimoriadne zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda na prerokovanie naliehavých otázok
   1. na základe vlastnej iniciatívy,
   2. na základe rozhodnutia výkonného výboru,
   3. ak o to požiada najmenej tretina členov predsedníctva.
  2. Koná sa najneskôr dva týždne po takomto rozhodnutí.
  3. Na rokovanie mimoriadneho zasadnutia predsedníctva sa primerane vzťahujú pravidlá riadneho zasadnutia predsedníctva.

  Článok 10
  Výkonný výbor

  § 33

  1. Výkonný výbor je najvyšším orgánom SFOZP medzi zasadnutiami predsedníctva
  2. Zodpovedá za svoju činnosť Predsedníctvu SFOZP.
  3. Riadi priebežné aktivity SFOZP.
  4. Členmi výkonného výboru sú predseda, podpredsedovia a štyria členovia výkonného výboru volení snemom SFOZP a riaditeľ SFOZP.
  5. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda SFOZP podľa potreby, aspoň raz za tri mesiace. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov, musí byť zvolaný do dvoch týždňov.
  6. Výkonný výbor je uznášania schopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
  7. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade, že je nerozhodné aj opakované hlasovanie, rozhoduje hlas predsedajúceho zasadnutiu výkonného výboru.
  8. Výkonný výbor môže vytvárať dočasné pracovné skupiny na prípravu materiálov vo vymedzenej oblasti.
  9. Výkonný výbor má právo preniesť svoju rozhodovaciu právomoc na predsedu, podpredsedov a na riaditeľa SFOZP.
  10. V naliehavých prípadoch môže predseda rozhodnúť o hlasovaní výkonného výboru formou per rollam. Hlasovanie je platné, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov výkonného výboru.
  11. Zasadnutie výkonného výboru sa môže uskutočniť aj formou on-line, o čom rozhoduje predseda.

  Článok 11
  Hospodárenie, účtovníctvo a revízna činnosť

  § 34 SFOZP hospodári s vlastným a zvereným finančným, hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

  § 35 Zdrojmi financovania SFOZP sú najmä:

  1. dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia;
  2. dotácie, granty a projekty podporené zo štátneho rozpočtu, rozpočtov verejnej správy, z prostriedkov EU a od ďalších právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia;
  3. výnosy z asignácie z zaplatenej dane;
  4. členské príspevky;
  5. výnosy z majetku;
  6. príjmy z dedičstva;
  7. výnosy z vlastnej činnosti a činnosti podľa §5 stanov.

  § 36 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa predsedníctvom schváleného rozpočtu.

  § 37 Revízna činnosť

  1. Revíznu komisiu tvoria revízori zvolení snemom. Revízori si volia predsedu zo svojho stredu.
  2. Revíznu činnosť vykonáva revízna komisia.
  3. V prípade ukončenia činnosti revízora volí nového revízora predsedníctvo SFOZP.

  Článok 12
  Zánik členstva

  § 38 Zánikom členskej organizácie končí aj jej členstvo v SFOZP, a tým automaticky končí členstvo zástupcov tejto organizácie vo všetkých orgánoch a funkciách SFOZP.

  § 39 Člen SFOZP môže ukončiť svoje členstvo v SFOZP doručením písomného oznámenia o rozhodnutí ukončiť svoje členstvo v SFOZP riaditeľovi SFOZP.

  § 40 Člen, ktorý poruší stanovy SFOZP, alebo koná proti jeho poslaniu a cieľom, alebo prestal plniť kritériá pre členstvo podľa článku 4 týchto stanov, môže byť vylúčený zo SFOZP. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo SFOZP.

  § 41 V súlade s článkom 5 člen, ktorý nezaplatí členský príspevok za dva roky predchádzajúce aktuálnemu roku, prestáva byť týmto rokom automaticky členom SFOZP.

  § 42 V prípade záujmu o obnovenie členstva musí vylúčená organizácia alebo fyzická osoba postupovať ako nový záujemca o členstvo v SFOZP. V prípade vystúpenia alebo vylúčenia zo SFOZP môže jej prihlášku prerokovať predsedníctvo najskôr po dvoch rokoch po zániku jej členstva. V prípade zániku členstva pre neplatenie členských príspevkov môže predsedníctvo prerokovať jej prihlášku už v nasledujúcom roku za predpokladu, že uhradila nezaplatené členské príspevky.

  Článok 13
  Zrušenie SFOZP

  § 43 SFOZP môže sa zrušiť rozhodnutím 2/3 väčšiny všetkých členov snemu s hlasovacím právom podľa § 26 ods. 2.

  § 44 Pri zrušení SFOZP sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor určený snemom. S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia snemu.

  Článok 14
  Prechodné ustanovenia

  § 45 V prechodnom období od schválenia týchto stanov Snemom NROZP v SR dňa 22. 6. 2023 do 31. 10. 2023 je možné používať starý i nový názov organizácie.

  Článok 15
  Záverečné ustanovenia

  § 46 Doplnky a zmeny Stanov SFOZP schvaľuje snem SFOZP, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Právo výkladu Stanov SFOZP má Predsedníctvo SFOZP.

  § 47 Tieto stanovy boli schválené snemom NROZP konaným 22. júna 2023.

  § 48 Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa nahrádzajú pôvodné Stanovy NROZP v znení ich zmien a dodatkov platné pred 22. júnom 2023. Pôvodné stanovy organizácie s názvom Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR boli vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 6. júna 2008 pod číslom spisu VVS/1-900/90-22687-2.

  Zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 22. 8. 2023. Číslo spisu: VVS/1-900/90-22687