Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Prehlásenie EDF k ekonomickej kríze

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Ľudia so zdravotným postihnutím nesmú platiť za krízu

Paríž, 16 novembra 2008 –Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum), ktoré je hlasom viac ako 50 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím, vyzýva Európsku radu, Komisiu a Parlament a ďalšie európske inštitúcie a všetky vlády štátov Európy, aby zabezpečili, že ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny nebudú platiť za svetovú ekonomickú krízu redukciou ich príjmov, podporných dávok, možností zamestnávania alebo krátením podpory ich reprezentatívnych organizácií.

Kríza bola spôsobená nezodpovedným požičiavaním a neprijateľnou nedbalosťou zástupcov zodpovedných za finančné inštitúcie a regulačné autority na celom svete. Odpoveďou vlád na „úverovú krízu“ je poskytnutie finančných zdrojov na pomoc bankám. V súčasnej situácii, kedy chýbajúca dôvera vstupuje do všeobecného ekonomického systému, je dôležité, aby chudobní, starší a postihnutí ľudia a ich rodiny v Európe neplatili za túto krízu. My, ktorí sme boli v neistej situácii už pred krízou, preto žiadame o fiškálnu politiku zameranú na zvýšenie ekonomickej aktivity, aby sa viac venovalo na investície do prístupnej infraštruktúry, na podporné dávky a poskytovanie daňových úľav tak, aby tieto skupiny mohli nakupovať tovary a služby a tým zlepšovať ekonomickú situáciu.

Svet prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím práve teraz priznal naliehavú potrebu rozšíriť medzinárodný právny rámec ľudských práv na ľudí so zdravotným postihnutím. Spoločnosť si nemôže dovoliť oslabovať svoje záväzky voči ľudským právam, vrátane práva na zamestnanie a rodinný život. Tradične sú ľudia so zdravotným postihnutím „záložnou armádou práce“, „poslední prijímaní – prví prepúšťaní“ a v časoch ekonomických kríz sú považovaní za postrádateľných . Ľudia so zdravotným postihnutím, ich rodiny, nezamestnaní a chudobní sa nemôžu stať obetnými baránkami krízy, ktorú nespôsobili. Zhoršujúca sa ekonomická situácia už vedie k obmedzovaniam podpory v mnohých krajinách ako Írsko, Maďarsko, Švédsko a Taliansko.

Poučenie z tejto krízy –  hodnota investovania do ľudí  je omnoho dôležitejšia ako špekulatívne investovanie a má z neho prospech celá spoločnosť a posilňuje jej odolnosť voči takýmto zmenám spôsobovaným krízou. Ak sa priepasť medzi znevýhodnenými a bohatými bude rozširovať, bude to stáť spoločnosť z dlhodobého hľadiska viac. EDF bude presadzovať, aby sa rovnosť a práva ľudí so zdravotným postihnutím dostali do popredia politickej agendy nastávajúcich európskych volieb.

Obmedzenia a masová nezamestnanosť budú úrodnou pôdou pre násilie, nenávistnú zločinnosť, podrývajúcu solidaritu a budú produkovať pre demokraciu nebezpečné postoje.

Vyzývame všetkých zodpovedných za politické a ekonomické rozhodovanie aby urobili všetko čo môžu na zabezpečenie toho, aby pri zaobchádzaní s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s chudobnými ľuďmi bol uplatňovaný princíp rovnosti a aby ich ekonomické blaho bolo zaručené opatreniami, ktoré teraz prijímajú. Teraz je čas na dôrazné konanie, aby v roku 2010 –v Európskom roku proti chudobe – ľudia so zdravotným postihnutím a ďalšie znevýhodnené skupiny sa znovu nedostali do popredia agendy.