Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Základné definície zdravotného postihnutia

Zdravotné postihnutie (disability)   Zdravotné postihnutie je výsledkom poruchy telesnej štruktúry alebo telesnej funkcie, ktorá má dlhodobé následky a znamená obmedzenie činnosti a obmedzenia pri zapojení sa do životných funkcii. Významný vplyv na obmedzenie aktivít a participáciu majú faktory vonkajšieho…

Aktivity NROZP realizované v SR a v zahraničí

Aktivity NROZP v SR realizované v SR a v zahraničí:

 
Systematicky pripomienkujeme legislatívne návrhy týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím (ďalej OZP) a ich integrácie do spoločnosti,  predkladáme vlastné návrhy, zúčastňujeme sa na príprave legislatívnych návrhov a na rozporových konaniach.

O nás

O nás  – Kto sme a čo robíme ?   Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia: hluchoslepých, chronicky, mentálne, psychicky, sluchovo, telesne, zrakovo, ale aj…