Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Základné definície zdravotného postihnutia

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Zdravotné postihnutie (disability)
 
Zdravotné postihnutie je výsledkom poruchy telesnej štruktúry alebo telesnej funkcie, ktorá má dlhodobé následky a znamená obmedzenie činnosti a obmedzenia pri zapojení sa do životných funkcii. Významný vplyv na obmedzenie aktivít a participáciu majú faktory vonkajšieho životného prostredia (§ 9 Stanov NROZP v SR).

Hendikep
 
Filozofia a aktivity NROZP v SR sú založené na pojme zdravotného postihnutia vo vzťahu k životnému prostrediu. Ak človek s trvalým zdravotným postihnutím sa vo svojom živote stretáva so značnými ťažkosťami v dôsledku svojho zdravotného postihnutia,  potom vzniká hendikep medzi ním a ostatnou spoločnosťou. Členstvom v NROZP v SR jeho členské organizácie vyjadrujú súhlas s touto definíciou hendikepu (§ 10 Stanov NROZP v SR).