Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Členstvo v NROZP v SR

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Členmi NROZP v SR sa môžu stať celonárodné organizácie občanov so zdravotným postihnutím, ktoré súhlasia s poslaním a cieľmi NROZP v SR, ktoré sú deklarované v Programovom vyhlásení. Majú najmenej 300 členov a sú registrované s pôsobnosťou na celom území Slovenska podľa platnej legislatívy najmenej tri roky pred dátumom prijatia za člena NROZP v SR.

Organizácia, ktorá žiada o vstup do NROZP v SR vyhlasuje v prihláške a v zmluve o súčinnosti, že sa hlási k poslaniu a cieľu NROZP v SR a súhlasí s jej Stanovami.

Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na adresu:

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Štúrova ul. 6, 811 02 Bratislava, e-mail: sekretariat@nrozp.sk .

K prihláške je potrebné doložiť potvrdenie o registrácii na Ministerstve vnútra SR a Stanovy žiadateľa.

Čestné prehlásenie o počte členov organizácie .

O prijatí organizácie za člena NROZP v SR rozhoduje Predsedníctvo NROZP v SR v súlade so stanovami.