Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Aktivity

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V rámci projektu budú okrem jeho riadenia a práce expertnej skupiny realizované dve hlavné aktivity: okrúhle stoly a záverečná konferencia.

 

Okrúhle stoly

Ide o štyri okrúhle stoly na každom z nich sú prezentované a diskutované dve témy pripravené expertnou skupinou. Po úvodnej prezentácii témy nasleduje moderovaná diskusia, na ktorej účastníci okrúhleho stola vyjadria svoje názory, podnety a odporúčania k danej téme. Odporúčania predstavujú výstup okrúhleho stola. Po dopracovaní expertnou skupinou budú prezentované na záverečnej konferencii. Okrúhle stoly budú realizované v  termínoch, 4. a 11. novembra 2015.

 

4. november 2015

1. okrúhly stôl

  • Prístupnosť
  • Nezávislý spôsob života, deinštitucionalizácia, kompenzácie

2. okrúhly stôl

  • Vzdelávanie
  • Sociálna ochrana a životná úroveň, opatrovanie blízkej osoby a opatrovateľská služba

 

11. november 2015

3. okrúhly stôl

  • Včasná intervencia
  • Zvyšovanie povedomia, zhromažďovanie štatistických údajov o osobách so zdravotným postihnutím a ich životných situáciách. Monitorovanie reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, podmienky na ich činnosť, konzultácie o legislatívnych opatreniach s reprezentatívnymi organizáciami

4. okrúhly stôl

  • Zamestnávanie
  • Rovnosť a nediskriminácia.

 

Program a pozvánka na stiahnutie

Konferencia

Záverečná konferencia k projektu sa uskutoční dňa 9. decembra 2015. Cieľom konferencie je prediskutovať odporúčania z okrúhlych stolov, doplniť ich či preformulovať. Tiež odznejú prezentácie na aktuálne témy z oblasti obhajoby a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a účasti ich reprezentatívnych organizácií na tvorbe verejných politík, zhodnotí sa spolupráca s partnermi a možnosti ich budúcej spolupráce s NROZP v SR. Účastníkmi konferencie bude na rozdiel od okrúhlych stolov širšie fórum, čím sa vytvorí priestor na ďalšie návrhy a pripomienky. Výsledkom budú doplnené, aktualizované a modifikované odporúčania okrúhlych stolov.

 

Program a pozvánka na stiahnutie

 

Záverečná správa

Po konferencii bude vypracovaná záverečná správa obsahujúca východiskové informácie a odporúčania , ktoré by mali prispieť k vyššej efektívnosti implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a slúžiť ako podnety na realizáciu a aktualizáciu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným Postihnutím na roky 2014 – 2020.

 

Späť na projekt