Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Darujte 2%

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

2% daňou pre 10% obyvateľstva
Aj VY môžete pomôcť 2% daňou pre 10% ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Ako môže pomôcť 2% daň Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)???

@ NROZP v SR je nezávislým občianskym združením, združujúcim organizácie rôznych druhov zdravotného postihnutia.

@ Nezískava žiadne štátne príspevky a je finančne plne závislá od úspešných projektov, o ktoré sa uchádza spolu s inými organizáciami v rámci rozličných projektových schém.

@ Je reprezentatívnou organizáciou, občanov so zdravotným postihnutím a má svojich v celej Európskej únií.

@ 2% chceme použiť na: presadzovanie záujmov a ochranu práv občanov so zdravotným postihnutím (občianska advokácia), tvorba internetového časopisu, tlač informačných letákov, ocenenie pre výhercov fotografickej súťaže, dobudovanie knižnice s odbornou literatúrou o zdravotnom postihnutí a mnoho ďalších vecí.

Prečo práve nám???

@ pretože pomáhame každému, bez rozdielu

@ podporujeme malých, veľkých, mladých aj starších bez rozdielu

@ spájame ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia bez rozdielu

@ pretože našu pomoc a podporu možno raz budete potrebovať aj VY

V čom spočíva naša pomoc pre ostatných???

@ v úsilí vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím – projekty soc. rehabilitácie

@ vzdelávame, aby sme dosiahni väčšiu rovnosť príležitostí a väčšie zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím – tréningy predchádzania diskriminácie, vzdelávanie o možnostiach zamestnania sa ľudí so zdravotným postihnutím

@ bojujeme za lepšie legislatívne podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a implementáciu EÚ legislatívy – pripomienkovanie legislatívy, členstvo v Európskom fóre zdravotné postihnutia.

@ upozorňujeme na závažné nedostatky v oblasti prístupnosti – fotografická súťaž zobrazujúca fyzické bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím

@ informujeme o rozličných aspektoch života a o živote ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia – internetový časopis

@ spolupracujme na rozličných národných a medzinárodných projektoch – zavádzanie Eura na Slovensku, zbierka jeden milión podpisov pre prijatie smernice o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Žiadne bohatstvo sa nedá porovnať so zdravým telom a duchom.

Potvrdenie o zaplatení dane FO

V Y H L Á S E N I E- o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane FO

Daňové priznanie – príloha