Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Hlavné úlohy 2007- 2011

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Hlavné úlohy na obdobie 2007—2011

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v súlade so svojím poslaním na základe rozboru súčasných problémov občanov so zdravotným postihnutím a predpokladaného vývoja spoločnosti a budúcich potrieb týchto občanov, považuje za potrebné zamerať svoju pozornosť a činnosť na nasledujúce úlohy a oblasti záujmov ľudí so zdravotným postihnutím, na plnení ktorých chce spolupracovať so všetkými relevantnými národnými i medzinárodnými autoritami, vládnymi samosprávnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, Európskym fórom zdravotného postihnutia a európskymi inštitúciami:

1. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

 • presadzovať čo najskoršiu ratifikáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • podieľať sa na jeho implementácii a ovplyvňovať jeho implementáciu tak aby bol maximálnym prínosom pre napĺňanie práv a prevenciu vzniku a odstraňovanie bariér všetkých druhov pre ľudí so zdravotným postihnutím  súvisiacich s ich zdravotným postihnutím;
 • monitorovať dodržiavanie Dohovoru a podporovať rozvoj schopností ľudí so zdravotným postihnutím plne využívať práva zaručené Dohovorom.

2. Boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia

 • presadzovať novelizácie a rozširovanie pôsobnosti zákona o rovnakom zaobchádzaní a jeho implementáciu do praxe;
 • rozvíjať schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím identifikovať diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a využívať príslušné nástroje na jej odstraňovanie
 • pôsobiť na zvyšovanie povedomia verejnosti a kompetentných inštitúcií diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia, o možnostiach prevencie vzniku diskriminácie a o nástrojoch na jej odstraňovanie.

3. Rovnosť’ príležitostí

 • presadzovať rovnosť prežitostí vo všetkých oblastiach života;
 • presadzovať prijímanie pozitívnych opatrení na vytváranie podmienok pre rovnosť príležitostí;
 • vysvetľovať pojem rovnosť príležitostí ako existenciu podmienok umožňujúcich každému človeku plne využívať všetky kvality života bez ohľadu na jeho zdravotné postihnutie na rozdiel’ od rovnakých príležitostí predstavujúcich rovnaké štartovacie podmienky pre každého bez ohľadu na jeho objektívne znevýhodnenia.

4. Legislatíva

 • presadzovať legislatívne opatrenia na podporu rovnosti príležitostí vo všetkých oblastiach života a zaručujúcich plné využívanie všetkých ľudských a občianskych práv aj osobám so zdravotným postihnutím;
 • presadzovať urýchlené prijatie zákonov o sociálnych službách a o kompenzácii sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia a trvale presadzovať ich úpravy zodpovedajúce sociálno-ekonomickému vývoju a aktuálnym potrebám ľudí so zdravotným postihnutím;
 • podporovať optimálnu implementáciu legislatívy, poskytovať poradenstvo a rozvíjať schopnosti osôb so zdravotným postihnutím efektívne využívať existujúcu legislatívu na presadzovanie a obhajobu svojich práv, na prevenciu a prekonávanie všetkých bariér v ich živote súvisiacich s ich zdravotným postihnutím.

5. Projekty

 • presadzovať vytváranie optimálnych podmienok pre mimovládne organizácie ako riešiteľov projektov spolufinancovaných z európskych a národných prostriedkov, vrátane zálohového financovania, zohľadňovania dodatočných nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím riešiteľov a cieľových skupín a rovnoprávnych vzťahov medzi poskytovateľmi a príjemcami finančnej podpory;
 • v rámci všetkých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov presadzovať dôsledné dodržiavanie horizontálnej priority rovnosť príležitostí, podieľať sa na formulácii kritérií a monitorovaní dodržiavania horizontálnej priority rovnosti príležitostí a usilovať sa presadzovať prioritu rovnosti príležitostí aj v ďalších projektových schémach;
 • zúčastňovať sa na realizácii projektov zameraných na zvyšovanie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, na ich efektívne a plné začleňovanie do spoločnosti, vrátane pracovného, a na zvyšovanie povedomia najširšej i odbornej verejnosti o problematike zdravotného postihnutia.

6. Európska únia

 • podporovať a podieľať’ sa na prenose dobrej praxe medzi krajinami EÚ a šíriť ju u nás;
 • zúčastňovať sa na ovplyvňovaní a tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom medzinárodných organizácií, predovšetkým Európskeho fóra zdravotného postihnutia, prostredníctvom rokovaní so slovenskými vládnymi inštitúciami a poslancami NR SR ako aj spolupráce so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu;
 • podieľať’ sa na efektívnej transpozícii a implementácii európskej legislatívy do slovenského právneho prostredia s dôrazom na legislatívu súvisiacu so zdravotným postihnutím.

7. Rozvoj kapacity mimovládnych organizácií

 • presadzovať vytváranie legislatívnych a finančných podmienok pre fungovanie mimovládnych organizácií ako predstaviteľov a obhajcov práv osôb so zdravotným postihnutím a partnerov štátnej správy a samosprávy;
 • podporovať rozvoj ľudských zdrojov organizácií občanov so zdravotným postihnutím, najmä ich odborný rozvoj tak, aby mohli byt’ rovnocenným partnerom štátnej správy a samosprávy pri kvalifikovanej obhajobe práv a potrieb občanov so zdravotným postihnutím;
 • budovať’ a rozvíjať vlastné poradenské a vzdelávacie kapacity zamerané na efektívne využívanie existujúcej legislatívy, na zvyšovanie zamestnateľnosti a rozvoj zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, na prevenciu a odstraňovanie bariér.