Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

ŠKOLENIE: Odborná príprava zamestnancov v oblasti zdravotného postihnutia cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

! ! ! ZRUŠENÉ ! ! !

Vážený autobusový dopravca!

Pozývame Vás na školenie:

Odborná príprava zamestnancov v oblasti zdravotného postihnutia cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (na základe požiadaviek nariadenia EC 181/2011).

Školiaca inštitúcia: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Školenie je určené interným školiteľom dopravcov pre účely nariadenia. Získajú tu praktické informácie o povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia pre autobusových dopravcov od 1. 3. 2013 a rady ako postupovať pri:

  • zaškolení vodičov pre asistenciu cestujúcim so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou,
  • prispôsobení vybavenia autobusových staníc,
  • poskytnutí finančnej kompenzácie v prípade straty alebo poškodenia pomôcok na zabezpečenie pohyblivosti pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • informovanosti cestujúcich a vybavovaní sťažností,
  • určení miest, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci,
  • zapracovaní povinností vyplývajúcich z nariadenia do prepravného poriadku.

Školenie sa  uskutoční dňa 21. marca 2013 (vo štvrtok) v priestoroch Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach – Ťahanovské riadky 23 v čase od 9:00  do 16:30  hod. (vrátane prestávok na obed a občerstvenie)

Poplatok za jedného účastníka školenia je 70,- € – v cene je zahrnuté občerstvenie

Pre registráciu vyplňte priloženú Záväznú prihlášku a pošlite na adresu sekretariat@nrozp.sk.

Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 19. 3. 2013 na číslo účtu: Tatra banka 2622792814/1100, Variabilný symbol: 21032013.

Do poznámky pre príjemcu prosíme uviesť meno účastníka školenia a názov spoločnosti.

Žiadame účastníkov školenia, aby si so sebou priniesli doklad o úhrade poplatku a manuál k odbornej príprave v oblasti problematiky zdravotného postihnutia. Manuál je dostupný na stránke MDVRR http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=133360

V prípade potreby Vám viac informácií o školení poskytne Anna Reháková tel. 0903 250 460

Bratislava 8. marca 2013

PRÍLOHY:

  1. informácie o školení
  2. program školenia
  3. registračný formulár