Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Medzinárodný projekt Ascend prináša nové možnosti pre rozvoj našej práce

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Musíme priznať, že hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás, organizačné štruktúry NROZP v SR nevynímajúc, je dlhodobo podfinancované a trpí nedostatkom personálu, ktorý by zabezpečil efektívny chod. Možnosti na rozvoj a budovanie nových kapacít sú stále dosť obmedzené.

Oblastí, kde nás kvôli uvedenému stavu takpovediac tlačí topánka, je hneď niekoľko. Medzi tie najpálčivejšie v rámci NROZP v SR môžeme zaradiť nedostatočne zabezpečenú internú komunikáciu medzi členskými organizáciami. Naša web stránka má staromódny dizajn i funkčnosť, chýbajú moderné nástroje prístupné na základe členstva. Ďalšou výzvou je dostatočná informovanosť a sprístupňovanie dôležitých dokumentov týkajúcich sa našich práv z cudzojazyčných zdrojov. Anglické publikácie s množstvom relevantných informácií nie sú na komfortnej úrovni, po jazykovej stránke, prístupné pre každého z nás. No a v neposlednom rade zápasíme na Slovensku, podobne ako inde v zahraničí, s nízkou angažovanosťou mladých ľudí vo verejnom priestore. Lepšie zapojenie mládeže, či už ako našich aktívnych členov alebo profesionálov, je dlhodobou výzvou.

Prichádza nová príležitosť – projekt Ascend

Snažíme sa hľadať riešenia a priniesť zmenu. Preto sme sa v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) a s finančnou podporou Citi Foundation pustili do realizácie projektu Ascend (význam tohto pôvodne anglického slova je príznačný – stúpať). Tento krátkodobý projekt je určený na rozvoj národných organizácií ľudí so zdravotným postihnutím v strednej a východnej Európe. Projekt sa uskutočňuje v partnerstve s organizáciami z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a zo Slovenska, kde partnerstvo zabezpečuje NROZP v SR.

Realizácia projektu sa začala 1. júna a posledné aktivity budú ukončené k 15. decembru 2022. Projektové aktivity sú rozčlenené do troch základných pilierov, a to budovanie komunikácie (najmä internej komunikácie, prestavba webu a rozvoj komunikačných nástrojov), zvyšovanie vedomostí v oblasti medzinárodných politík a programov (preklady príručiek EDF do slovenčiny) a aktivizovanie mladých ľudí vrátane podpory ich začleňovania do hnutia ľudí so zdravotným postihnutím.

Čo sa momentálne realizuje a zrealizované už bolo

V mesiaci júl sme s odborníkmi na prístupnosť web obsahu zrealizovali audit prístupnosti našich webových stránok (nrozp.sk a nrozp-mosty.sk) a internej komunikácie. V spolupráci s grafikom sme sa pustili do tvorby grafickej identity NROZP v SR vrátane nového web dizajnu našich stránok. Web stránka NROZP v SR dostane celkom nový vzhľad, funkcionalitu a k pôvodnému pribudne aj aktuálny obsah. Ďalej sme vytvorili tím spolupracovníkov pre tvorbu obsahu na sociálnych sieťach, vďaka ktorému sa nám zásadne podarilo oživiť našu Facebook stránku: facebook.com/NROZP.

V auguste a septembri sme v spolupráci s Radou mládeže Slovenska pripravili dotazníkový prieskum s cieľom zmapovať priority, potreby a motivácie mladých ľudí so zdravotným postihnutím u nás. Prieskum bol spustený koncom septembra. V rovnakom čase sme s cieľom zjednodušiť systém internej komunikácie vytvorili mailing list pre členské organizácie NROZP v SR. Na poslanie internej správy zástupcom jednotlivých členských organizácií už stačí odoslať mail len na jednu mailovú adresu a správa sa automaticky doručí všetkým členom mailing listu.

Čo nás v rámci projektu ešte čaká

V októbri prebieha zber údajov v rámci mládežníckeho prieskumu formou dotazníka a fókusových skupín. Koncom novembra by mala byť k dispozícii správa s hlavnými výsledkami tohto prieskumu. Pripravujeme aj workshop s cieľom informovať mladých ľudí o nových príležitostiach a motivovať ich k aktívnejšiemu prístupu k životu.

Jeseň bude obdobím, ktoré venujeme aj postupnému napĺňaniu našej novej web stránky obsahom a prekladom relevantných príručiek z dielne EDF z angličtiny do slovenčiny vrátane vytvorenia prekladového terminologického slovníka z oblasti zdravotného postihnutia. Pripravujeme i školenie o prístupnosti v komunikácii a písaní a zverejňovaní digitálneho obsahu.

Výzva smerom k členom NROZP v SR

Boli by sme radi, keby sa členské organizácie NROZP v SR stali aktívnou súčasťou projektu Ascend. Určite by nás potešili informácie od zástupcov našich členov o dianí v ich organizáciách, ktoré sa budeme snažiť zverejňovať či už na Facebook stránke NROZP v SR alebo v našom newslettri Mosty inklúzie. Rovnako nás zaujíma, či naše členské organizácie využívajú diskusné fóra na komunikáciu so svojimi členmi a verejnosťou. Môže ísť o diskusnú skupinu na Facebooku, web fórum alebo inú platformu. Ak sa k nám informácia o diskusnom fóre dostane, zverejníme ju na našej web stránke. Kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese sokol@unss.sk.