Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Slovensko opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“).

Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď Slovensko predložilo Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii dohovoru a bolo uzatvorené zverejnením záverečných odporúčaní Výboru pre vládu SR v apríli 2016.

Predmetom prebiehajúceho druhého hodnotenia je plnenie uvedených odporúčaní a ďalší postup implementácie dohovoru, vrátane nedostatkov i pokroku. Proces hodnotenia má dve etapy.

Prvou etapou je zasadnutie prípravnej pracovnej skupiny Výboru, ktorému môžu organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ďalšie MNO pôsobiace v oblasti ľudských práv predložiť svoje správy zamerané na nedostatky a medzery v implementácii dohovoru. Tieto organizácie môžu požiadať o účasť na predbežnom zasadnutí pracovnej skupiny, na ktorom podajú stručnú informáciu o hlavných problémoch a odpovedajú na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. Následne Výbor vydá zoznam otázok, na ktoré žiada odpovede od vlády hodnoteného štátu do jedného roka.

Do 26. júla 2019 mohli organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ľudsko-právne organizácie predložiť Výboru svoje správy o stave implementácie dohovoru. Urobila tak NROZP v SR v spoločnej správe spolu so svojimi členskými organizáciami (Organizáciou muskulárnych dystrofikov, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím), nadáciou SOCIA, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Platformou rodičov detí so zdravotným postihnutím. Svoje správy predložili aj Agentúra EÚ pre základné právam (FRA), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny Výboru.

Dňa 27. septembra Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky .

V druhej etape predloží vláda SR Výboru správu, ktorá bude obsahovať odpovede na jeho otázky. Túto správu má vláda predložiť do 12 mesiacov. K otázkam Výboru i k správe vlády sa opäť môžu vyjadriť organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ľudsko-právne organizácie. Následne Výbor rozhodne o ďalšom postupe hodnotenia vedúcom k formulácii odporúčaní pre vládu SR.

Alternatívna správu NROZP v SR a spolupracujúcich organizácií a zoznam otázok pre vládu SR vydaných Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Zoznam otázok pre Vládu  SR v slovenskom jazyku nájdete tu: Otázky Výboru CRPD pre Vládu SR