Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Predkladáme konkrétnu predstavu Slovenska ako demokratickej a konkurencieschopnej krajiny, vzdelanej, slušnej a otvorenej spoločnosti, ako domova pre slobodných, schopných,  statočných a sebavedomých občanov, ktorí sú hrdí na krajinu, v ktorej žijú a vychovávajú svoje deti, na jej úspechy a na potenciál určený jej  historickými, spoločenskými, kultúrnymi, a prírodnými danosťami.

Veríme v Slovensko, ktoré si ctí tradičné hodnoty, ktoré umožňuje svojim občanom, aby tu žili a vychovávali svoje deti v bezpečnom prostredí, aby mohli slobodne rozvíjať svoje individuálne danosti, s vedomím vlastnej zodpovednosti, rešpektom k slobodám iných a rešpektom k potrebe adresne napomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Veríme v Slovensko, ktoré môžu príslušníci menšín pokladať za svoju vlasť a cítiť sa v ňom doma. Veríme v Slovensko, ktoré si dokáže budovať svoju integritu pokojne, sebavedomo a bez vonkajších zásahov.

Sme presvedčení, že rozvoj Slovenska je podmienený zastavením korupcie, kvalitnou a zodpovednou správou vecí verejných,  spravodlivosťou, vymáhateľnosťou práva  a skutočnou vládou zákona  bez nadbytočnej byrokracie.

Naše občianske priority a návrhy

Považujeme za nevyhnuté pokračovať v úsilí o zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, ozdravenie verejných financií, o zvyšovanie efektivity verejnej správy, vymáhateľnosti práva, spravodlivosti a bezpečnosti, v podpore podnikateľského prostredia, zamestnanosti, boja proti korupcii.

V programe sú uvedené konkrétne riešenia pre občanov so zdravotným a telesným obmedzením, ktoré vychádzajú z  Dohovoru o právach občanov so zdravotným postihnutím

Podpora tvorby pracovných miest a zvýšenie motivácie ľudí pracovať

Na odstránenie  dôsledkov ekonomickej  krízy    chceme podporiť tvorbu nových pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím. Sme toho názoru že najlepším riešením je poskytnúť občanom možnosť   riešiť svoju ekonomickú situáciu vlastnými silami. Riešením tohto problému je vytvorenie takého prostredia aby sa títo občania mohli zamestnať a získať prostriedky na svoj život vlastnými silami. Tento princíp nesmie byť diskriminačný. Preto :

1) Budeme presadzovať odstraňovanie zákonných i byrokratických bariér zamestnávania občanov so ZŤP v spolupráci s ich organizáciami a zamestnávateľmi. Iba samotná finančná podpora zamestnávania zdravotne postihnutých bez odstránenia uvedených bariér nestačí.

2) Budeme presadzovať možnosť súbehu sociálnej dávky s príjmom zo zamestnania. Chceme odstrániť súčasné neprimerané a demotivačné limity. Je to dôležité nielen pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, dlhodobo nezamestnaných ale aj pre občanov so ZŤP, aby si mohli zabezpečiť dodatočný príjem z legálneho zamestnania.

3) Budeme presadzovať zavedenie nových daňových a odvodových zvýhodnení pre tých zamestnávateľov alebo živnostníkov, ktorí dávajú prácu znevýhodneným občanom – občanom so ZŤP, dlhodobo nezamestnaným a rizikovým skupinám.

 

Nezávislý život  a dôstojný život

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je najvýznamnejším medzinárodným dokumentom na podporu, ochranu a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý má po jeho ratifikácii prednosť pred našou národnou legislatívou.  Preto :

1) Budeme sa usilovať o dôslednú implementáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  do života štátnej správy a samosprávy.

2) Budeme presadzovať zosúladenie slovenskej legislatívy s dohovorom a jej dodržiavanie. Proces monitorovania budeme pravidelne sledovať a vyhodnocovať.

3) Budeme   presadzovať   podstatné   zvýšenie   podpory   debarierizácie   verejných budov a priestranstiev  a uľahčenie  pohybu  osôb  so  zdravotným  postihnutím.

4) Budeme presadzovať zásadu, aby úradníci pri vybavovaní podaní nemohli vyžadovať od občanov alebo organizácií dokumenty a doklady, ktoré vydal iný verejný orgán. Úrady si tieto dokumenty   majú   zaobstarať   sami.

 

Efektívny sociálny systém a spravodlivé dôchodky

Základom efektívneho a finančne udržateľného sociálneho systému by mala byť adresná pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Dôležito nutnosťou je vysporiadať sa s negatívnymi dopadmi minulých zmien v dôchodkovom systéme, ktoré umožnili, aby aj pri rovnakom príjme a rovnakej dobe poistenia boli občanom priznávané rozličné dôchodky. Mimoriadne zanedbávanou oblasťou je tiež nedostupnosť mnohých verejných priestranstiev a budov pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Preto:

1)  Budeme presadzovať adresné a ekonomicky udržateľné vyplácanie sociálnych a kompenzačných dávok tým, ktorí ich naozaj potrebujú a ktorým naozaj pomôžu. Štátne príspevky a dávky musia občanov súčasne motivovať a dať im možnosť riešiť svoje životné situácie.

2) Budeme presadzovať úplné zrovnoprávnenie  činnosti a financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

3) Budeme presadzovať realizáciu skutočného, avšak ekonomicky udržateľného riešenia problému tzv. starodôchodcov a elimináciu neadekvátnych rozdielov v priznávaní dôchodkov, ktoré sú dôsledkom prijatia reformy prvého piliera dôchodkového systému v roku 2003.

4) Budeme presadzovať zavedenie kultúrnych poukazov pre starobných a invalidných dôchodcov, ktoré im umožnia bezplatne navštevovať rôzne kultúrnospoločenské podujatia, múzeá a galérie. Týmto sa zabezpečí väčšie zapojenie dôchodcov do spoločenského života a ich sociálna inklúzia.

Toto je časť Volebného programu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti týkajúci sa života občanov so zdravotným postihnutím.  Celý volebný program je možné nájsť na: http://www.obycajniludia.sk/volebny-program-hnutia/