Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

2. Kresťanskodemokratické hnutie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Bezbariérové Slovensko, program pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Mnohé opatrenia na zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím nestoja ani cent, ďalšie stoja málo. A hoci tempo zmien sa asi dočasne spomalí, nesmieme sa zastaviť. KDH chce aj v čase krízy zlepšovať život tých, ktorí si nie vlastnou vinou nedokážu pomôcť sami. Naša politika vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím sa začína zmierňovaním následkov postihnutia, smeruje k podpore samostatnosti jednotlivca v denno-denných situáciách a končí sa pri ekonomickej samostatnosti každého jednotlivca

V čase ekonomickej krízy sa peniaze na jednotlivé politiky hľadajú ťažšie. Keď je menej práce, ľudia odvádzajú do spoločného štátneho balíka menej peňazí. Zároveň sa zvyšuje počet tých, ktorí potrebujú pomoc štátu. Ani ekonomická kríza však nemôže znamenať, že ľudia so zdravotným postihnutím budú utláčaní do kúta a ich potreby ignorované.

KDH podporuje budovanie spoločnosti, ktorá akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím ako plnohodnotných členov a ktorá im, či už v podobe primeranej finančnej podpory alebo služieb, vyrovnáva ich znevýhodnenie tak, aby mohli čo najsamostatnejšie existovať a zapájať sa do bežného života. Preto chceme iniciovať nasledujúce kroky:

 1. Spolu s odborníkmi otvoríme diskusiu o príprave samostatného zákona pre komplexné riešenie otázok, týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím, aby na jednom mieste našli všetky nariadenia a predpisy, ktoré sa ich dotýkajú.
 1. Dvaja ľudia s rôznou diagnózou fungujú rovnako.

Dvaja ľudia s rovnakou  diagnózou fungujú rozdielne.

Každý človek je iný. Aj osoby s rovnakým druhom zdravotného postihnutia nemusia byť odkázané na úplne totožný druh pomoci. Preto presadíme zásadnú zmenu posudzovania – funkčnej schopnosti občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, v súlade s odporúčaniami WHO tak, aby sa lekári, logopédi, úradníci, sociálni pracovníci či špeciálni pedagógovia vedeli dohodnúť na špecifickej pomoci pre každého jednotlivca.

Vo chvíli, keď sa narodí bábätko so zdravotným postihnutím alebo niekto počas života stratí zrak, sluch či zostane na vozíku alebo získa psychosociálne postihnutie, je dôležité, aby vedel, kto a kde mu pomôže. V takej situácii potrebuje čo najviac informácii, aby sa vedel rozhodnúť, ako nasmerovať svoj ďalší život. Nechceme, aby musel behať z jedného úradu na druhý, často desiatky kilometrov, ale aby na jednom mieste získal všetky potrebné informácie.

 1. Preto podporíme vytváranie kontaktných miest na úrovni okresov, ako aj centier včasnej diagnostiky a následne včasnej komplexnej intervencie, ktoré by pomáhali osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám

Už niekoľko rokov sú na Slovensku platné zákony, ktoré nariaďujú bezbariérové opatrenia pri výstavbe či rekonštrukcii verejných budov. Žiaľ, realita je taká, že nie vždy sa dodržiavajú a len málokedy sú z toho vymáhané.

 1. Preto chceme, aby sa dôslednejšie sledovala výstavba a proces debarierizácie verejných budov, železníc, MHD a iných verejných priestorov, a aby mohla byť skolaudovaná iba stavba rešpektujúca bezbariérovosť.

Už niekoľkokrát sa otvorila diskusia o zlúčení špeciálno-pedagogických poradní s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva. Sme presvedčení, že to nie je dobrá cesta a že prax ukázala potrebu samostatnej existencie oboch typov zariadení. Zároveň je však potrebné jasné vymedzenie činnosti a poslania špeciálno-pedagogických poradní a zmena ich financovania, aby sa platby viazali na výkony a nie na hlavu klienta.

Vzdelanie je budúcnosť. Ak chceme, aby sa deti so zdravotným postihnutím mohli naplno zapojiť do aktívneho života, je potrebné vytvárať podmienky, aby sa už od predškolského veku mohli vzdelávať v kruhu svojich rovesníkov aj bez postihnutia.

 1. Preto budeme podporovať vytváranie podmienok pre lepšiu integráciu a inklúziu detí a študentov so zdravotným postihnutím od materskej školy až po vysokú školu, to znamená debarierizáciu budov, lepšiu prípravu pedagógov, dostupnosť špecifických služieb a odbornej asistencie a na vysokých školách centrá pomoci, ktoré by vedeli pomáhať a sprevádzať študentov so zdravotným postihnutím počas ich štúdia.

Jednou z vážnych prekážok pri snahe o plnohodnotné začlenenie sa nepočujúcich do spoločnosti je komunikačná bariéra spôsobená nedostatkom tlmočníkov, a preto je komunikácia nepočujúcich na rôznych úradoch či iných verejných inštitúciách takmer nemožná. Túto situáciu chceme riešiť aj pomocou nových technológií a systémom on-line tlmočníkov.

 1. 6. Podporíme sociálnu debarierizáciu verejných inštitúcii pre nepočujúcich.

Osoby so zdravotným postihnutím sa veľakrát nevedia domôcť príspevkov na kompenzácie, pretože zákony s rôzni kompetentní vysvetľujú inak.

 1. Preto navrhneme: Úpravu legislatívnej normy pre poskytovanie príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby po objektívnom posúdení boli príspevky a služby nárokovateľné a nie fakultatívne, čím by sa odstránilo nebezpečenstvo klientelizmu a korupcie.

Nárok na príspevok na auto, hygienické pomôcky či zvýšené opotrebovanie ošatenia strácajú ľudia len preto, že nastúpia do celoročného zariadenia, kde má o nich byť postarané. Žiaľ, vzhľadom na zlú finančnú situáciu tieto zariadenia nie sú schopné poskytnúť klientom tieto služby.

 1. Preto podporíme: Odstránenie diskriminačných obmedzení v legislatíve (z hľadiska veku, umiestnenia v pobytovom zariadení a pod.)

Osoby so zdravotným postihnutím sú viac vystavené chudobe a nižším príjmom, často nemajú peniaze na doplatky za kompenzačné pomôcky.

 1. Preto navrhneme zvýšenie limitu príjmu žiadateľa pre poskytnutie peňažných príspevkov na úroveň priemerných príjmov a zvýšenie dostupnosti kompenzačných pomôcok osobám v hmotnej núdzi formou plnej úhrady jej ceny.
 2. Aj naďalej budem podporovať vybudovanie bezbariérových sociálnych bytov

Pre ľudí so zdravotným postihnutím je popri  vzdelaní dôležité si nájsť aj uplatnenie na trhu práce, aby dokázali byť ekonomicky nezávislí. Je preto potrebné zvýšenie motivácie zamestnávateľov, aby vytvárali vhodné pracovné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a poskytovali im pracovné pozície, primerané ich dosiahnutému vzdelaniu.

 1. 11. Bez dostupnosti k informáciám sa nedá hovoriť o plnohodnotnom zapojení sa do života preto aj naďalej budeme podporovať zlepšovanie prístupnosti elektronických médií osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím.

V oblasti služieb a pomoci ľuďom v núdzi je pôsobenie mimovládnych organizácií nezastupiteľná.

 1. Preto máme v programe podporu aktivít mimovládnych organizácií v záujme vytvorenia vhodného prostredia pre poskytovanie kvalifikovanej poradenskej činnosti jednotlivcom i rodinám a pre spoluprácu verejného a neverejného sektora.
 2. 13. Chceme zintenzívniť deinštitucionalizáciu pobytových sociálnych služieb s cieľom navrátiť ľudí so zdravotným postihnutím do prirodzeného prostredia komunít. S tým súvisí aj ohodnotenie tých, ktorí sa rozhodnú postarať sa v domácnosti o svojich blízkych. Podporíme zvýšenie ich finančného ohodnotenia.

V dnešnej dobe je zbavovanie svojprávnosti v mnohých krajinách minulosťou. Uvedomujúc si správnosť takejto politiky chceme nadviazať na prípravu reformy nevyhovujúceho a zastaraného systému opatrovníctva ľudí s mentálnym a psychosociálnym postihnutím v súlade s princípmi podporovaného rozhodovania. Tak, aby sa ľudia mohli rozhodovať sami za seba a v prípadoch, že pre svoje rozhodnutie potrebujú pomoc, bola im riadne poskytnutá. Tiež chceme otvoriť odbornú debatu na tému možnosti voliť pre každého.