Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť