Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Ponuka na zverejnenie volebných informácií

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

VOĽBY 2012

Vážená pani predsedníčka!
Vážený pán predseda!
Vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2012!

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov so zdravotným postihnutím a každý má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým záleží na dôstojnom živote, uplatňovaní práv a plnohodnotnej účasti na živote spoločnosti občanov so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní sa koho voliť, budú títo občania prihliadať aj k tomu ako chcú jednotlivé politické strany riešiť ich každodenné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám a preto im chceme tento prístup uľahčiť.

Rozhodli sme sa ponúknuť všetkým politickým stranám zaregistrovaným do nastávajúcich parlamentných volieb priestor na našej webovej stránke www.nrozp.sk. Na tejto stránke môžete zverejniť časti Vášho volebného programu a názory Vašej politickej strany na aktuálne otázky týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím a ich rodín. Zaujíma nás najmä Váš postoj k týmto otázkam:

– Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je najvýznamnejším medzinárodným dokumentom na podporu, ochranu a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý má po jeho ratifikácii prednosť pred našou národnou legislatívou. Aké opatrenia chcete presadzovať na vytvorenie podmienok na jeho optimálnu implementáciu?

– V súčasnosti sú a budú prijímané opatrenia na riešenie existujúcej ekonomickej krízy a prevenciu podobných situácií v budúcnosti. Ako chcete zabezpečiť vylúčenie, alebo aspoň minimalizáciu, ich negatívnych dopadov na sociálne služby, podporu zamestnávania a udržanie primeranej životnej úrovne a sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín?

–    Neustále sa hovorí o potrebe zavedenia zmien v dôchodkovom poistení. aké zmeny v dôchodkovom systéme týkajúce sa poberateľov invalidných dôchodkov budete v prípade úspechu po voľbách presadzovať?

Zverejníme aj prepojenia na Vašu webovú stránku, volebný program a zoznam kandidátov.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím je apolitická organizácia a  nemôže a ani nechce zvýhodňovať alebo znevýhodňovať ktorúkoľvek politickú stranu. Preto túto ponuku zverejňujeme na našej webovej stránke a posielame ju všetkým politickým stranám zaregistrovaným do nastávajúcich volieb. Podklady na zverejnenie očakávame najneskôr do 17. Februára 2012. Dodané podklady budú sprístupnené 21. Februára 2012. Zároveň bude zverejnená aj informácia, ktoré politické strany nevyužili našu ponuku v stanovenom termíne.

Veríme, že našu ponuku využijete, aby ste mohli lepšie zviditeľniť Vaše zámery v sociálnej oblasti a aby ste pomohli občanom so zdravotným postihnutím pristúpiť k voľbám slobodne a kvalifikovane aj na základe Vami dodaných informácií.

S pozdravom

Branislav Mamojka
V Bratislave, 31. 1. . 2012    predseda NROZP