Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

ROZŠÍRENIE okruhu osôb s mierou funkčnej poruchy pod 50% Pravidlá zaradenia fyzických osôb do programu Opel Handycars

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Fyzické osoby, ktoré môžu vstúpiť do programu Opel Handycars:

  • držitelia preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej: preukaz ŤZP) a preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej: preukaz ŤZP/S) predajcovi Opel predložia preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S
  • osoby s postihnutím, ktorých miera funkčnej poruchy dosahuje najmenej 20 % – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vydávajú rozhodnutie, či ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nie. Ak miera funkčnej poruchy nedosahuje najmenej 50 %, úrad vydáva rozhodnutie, že nejde o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím lebo miera funkčnej poruchy je „x“ %. Ak hodnota „x“ v tomto rozhodnutí dosahuje najmenej 20 % – predajcovi Opel predložia osvedčenie vydané Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP v SR) – k vystaveniu osvedčenia

NROZP SR predložia rozhodnutie ÚPSVR spolu s občianskym preukazom na overenie totožnosti

  • poberatelia invalidného dôchodku predajcovi Opel predložia posledný doklad o zvýšení dôchodkovej dávky, prípadne potvrdenie zo Sociálnej poisťovne spolu s občianskym preukazom na overenie totožnosti
  • poberatelia starobného dôchodku, ktorí pred dovŕšením dôchodkového veku poberali invalidný dôchodok – predajcovi Opel predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne spolu s občianskym preukazom na overenie totožnosti
  • fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa so zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka [1] fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – predajcovi Opel predložia rozhodnutie súdu spolu s občianskym preukazom na overenie totožnosti

V prípade, že žiadateľ o výhody Opel Handycars vidí problém v predložení rozhodnutia ÚPSVR alebo iných dokladov obsahujúcich citlivé údaje predajcovi Opel, ale pritom súhlasí s poskytnutím týchto údajov pre  NROZP v SR, môže sa obrátiť na NROZP v SR so žiadosťou o vystavenie osvedčenia na využitie výhod projektu Opel Handycars, ktoré okrem základných identifikačných údajov žiadne iné citlivé neobsahuje.

Opel má záujem poskytnúť výhody Opel Handycars aj fyzickým osobám so zdravotným postihnutím, ktoré ani jedným z vyššie uvedených spôsobov nemôžu preukázať svoje zdravotné postihnutie. Ide o skupinu ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá má mieru funkčnej poruchy [2] najmenej 20 % [3]predajcovi Opel predložia osvedčenie vydané NROZP – k vystaveniu osvedčenia predložia  Sekretariátu NROZP v SR originál lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho alebo odborného lekára, ktoré obsahuje presný názov diagnózy a percentuálnu hodnotu miery funkčnej poruchy podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá je dostupná TU. NROZP v SR po posúdení žiadosti vystaví osvedčenie na využitie výhod Opel Handycars.


Kontakt na NR OZP SR:

Sekretariát Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

Heydukova 25

811 08 Bratislava

e-mail: sekretariat@nrozp.sk.

tel.: 0903 250460

 

Dôležité: Žiadosti o vystavenie osvedčenia, okrem samotnej žiadosti a vyššie uvedených dokumentov, majú obsahovať aj osobné údaje žiadateľa a kópiu občianskeho preukazu.


Poznámky na záver:

Podrobnosti o osvedčení budú predmetom dohody medzi NR OZP a Opel, pričom budú mať originálne poradové číslo a dátum platnosti 12 mesiacov od vystavenia.

Spracovanie podoby osvedčení, vrátane zadefinovania nutných údajov a ich vytlačenie zabezpečí Opel a následne odovzdá NROZP v SR

 

 


[1] Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.

 

[2] Mieru funkčnej poruchy určuje lekár podľa druhu zdravotného postihnutia – § 12 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

[3] Na základe jednej diagnózy.