Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách platné od 1. júla 2013

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Dňom 1. júla 2013 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

a) 198,09 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu

b) 138,19 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

c) 90,42 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 1,8 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2013 nasledovne:

 

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška p.p. od 1.7. 2013 v €

P.p. na osobnú asistenciu

2,76

P.p. na prepravu

101,07

P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 

1. – na diétne stravovanie

 

a) I. skupina chorôb

36,77

b) II. Skupina chorôb

18,39

c) III. skupina chorôb

11,04

2. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

 

18,39

3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

 

33,09

4. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

 

44,12

P.p. na opatrovanie – základné výšky

 

1. FO v produktívnom veku

 

a)- opatruje 1 ŤZP

220,52

b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP

294,01

c) -opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

 

194,79

d)-opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

 

275,65

e)- opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

 

 

286,66

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok

 

a) – opatruje 1 ŤZP

91,88

b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

121,28

Vysvetlivky:

  • P.P. – peňažný príspevok
  • FO – fyzická osoba
  • ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2013.

Ing. Bc. Milan Měchura

Metodik pre sociálno právne poradenstvo