Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

6. Sloboda a Solidarita

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Všeobecný úvod

Riešenia, ktoré ponúka SaS sú v duchu hesla „Je lepšie ľudí naučiť ryby chytať ako im ryby rozdávať“. Chceme pokračovať v tom, čo sme začali v roku 2010. Na podporu tvorby pracovných miest pre ťažšie zamestnateľné skupiny ľudí využijeme zdroje zo štrukturálnych fondov.

Budeme presadzovať dokončenie reformy dôchodkového systému. Súhlasíme s tým, aby dôchodkový systém pozostával z dvoch povinných pilierov a tretieho, dobrovoľného. Dôchodkový systém musí byť vyvážený, stabilný, solidárny a odolný voči zmenám, ktoré Slovensko čakajú v budúcnosti. Súčasní i budúci dôchodcovia si zaslúžia záruku slušnej životnej úrovne rovnako v súčasnosti, ako i v budúcnosti.

 

V oblasti sociálnych dávok chceme nadviazať na zmenu systému, ktorú sme sa snažili presadiť už v uplynulom období. Má byť postavená na aktivite jednotlivca, na zodpovednosti za vlastný život a na princípe zásluhovosti. Namiesto dávok dáme ľuďom zmysluplnú prácu a namiesto závislosti od štátu možnosť vytvárať hodnoty. Vyselektujeme tak tých, ktorí chcú byť pre spoločnosť prínosom od tých, ktorí na nej len cudzopasia a systém zneužívajú.

Po zvýšení ochrany príjmu pri peňažnom príspevku na opatrovanie člena domácnosti o 0,1 percentuálneho bodu a ochrany príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu z trojnásobku na štvornásobok životného minima navrhneme nový model kompenzačných príspevkov.

V oblasti sociálnych služieb budeme aj naďalej podporovať deinštitucionalizáciu – terénnu opatrovateľskú službu a komunitné opatrovateľské služby a nie megainštitúcie.  Naštartujeme verejnú diskusiu o zodpovednosti každého z nás za dlhodobú starostlivosť.

Osoby so zdravotným postihnutím

Odhad populácie na Slovensku s akýmkoľvek obmedzením, zdravotným postihnutím je 939 000 (17,3%) a celková populácia s ťažkým alebo hlbokým obmedzením je 346 000 (6.4%). Osoby so zdravotným postihnutím patria všeobecne do skupiny chudobou najohrozenejšej populácie. Cieľom navrhovaných zmien je udržanie štandardných životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov. Ide najmä o debarierizáciu životného prostredia, vytvorenie rovnosti prístupu osobám so zdravotným postihnutím k tovarom, službám, vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, zamestnanosti a sociálnym službám. Východiskom našich návrhov je „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“.

–          Osobnú asistenciu navrhneme ako samostatný zákon pre osoby s ŤZP v aktívnom, produktívnom veku života. Pre deti v súvislosti s ich habilitáciou (vzdelávaním) a dospelé osoby, ktoré nadobudli status osoby s ŤZP počas produktívneho veku v súvislosti s ich rehabilitáciou a zaradením na trh práce.

–          Peňažný príspevok na OA navrhneme vyplácať bez limitujúcich násobkov životného minima

–          Navrhneme zníženie náhrady príjmu (invalidného dôchodku) o 10 % príjmu zo zárobkovej činnosti osoby s ŤZP.

–          Opatrovanie člena domácnosti zadefinujeme ako neformálnu sociálnu službu a navrhneme jej zaradenie do zákona o sociálnych službách s peňažným príspevkom opatrovateľovi nastaveným na 70 % superhrubej mzdy vypočítanej z minimálnej mzdy.

–          Navrhneme 30 % spoluúčasti opatrovanej osoby na príjme opatrovateľa z jej invalidného dôchodku tak, aby si opatrovateľ platil odvody a dane ako SZČO.

 

Transformácia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti

Z dôvodu platnosti viacerých nezosúladených zákonov je posudzovanie zdravotného stavu žiadateľov nejednotné. Jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane pre rôzne účely a v niektorých prípadoch je posudzovanie zdvojené. Samotný výkon posudkovej činnosti vykonáva štátna správa, verejná správa aj samospráva. Posudková činnosť je roztrieštená. Finančné podhodnotenie posudkových lekárov a sociálnych pracovníkov vytvára priestor pre korupčné správanie. Z porovnania počtu poberateľov ID v EÚ je Slovensko podľa štatistík Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni na poprednom mieste. Napríklad Slovensko – 228 000  poberateľov ID v priemernej výške 307 € a porovnateľná krajina podľa počtu obyvateľov Dánsko – 76 000 poberateľov Invalidnej renty v priemernej výške 2 500 €. V systéme SR predpokladáme cca 40 % neoprávnených poberateľov ID, ale i peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZP v dôsledku zlého nastavenia posudkových činností.

–          navrhneme zjednotenie všetkých výkonov posudkovej činnosti, upravíme ju komplexne v jednom zákone pre všetky účely súvisiacich zákonov

–          navrhneme nezávislosť posudkových činností ako samostatný útvar pod „strechou“ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu

–          navrhneme adekvátne finančné ohodnotenie posudkových pracovníkov (lekári, sociálni pracovníci) v súvislosti so zodpovednosťou za vyplácanie invalidných dôchodkov a kompenzácií

–          návrhy z krátkodobého hľadiska zabezpečia efektivitu financovania posudkových činností a najme zlepšenie komfortu posudzovanej osoby

–          Z dlhodobého hľadiska sa zníži počet neoprávnených poberateľov týchto sociálnych dávok, čo vytvorí úspory desiatok miliónov € v sociálnej poisťovni a v rozpočte pp na kompenzácie.

–          Zavedieme ICF podľa WHO (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia, MKF). Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia poskytne jednotné a štandardizované vyjadrenie zdravotného stavu a stavu súvisiaceho so zdravím.

Sociálne služby

Sociálne služby na Slovensku dlhodobo nefungujú, pretože peniaze na ne nie sú v rozpočtoch samospráv účelovo viazané. Štát do toho musí vstúpiť prostredníctvom príspevku na odkázanosť na sociálnu službu. Aj naďalej budeme podporovať deinštitucionalizáciu – terénnu opatrovateľskú službu a komunitné opatrovateľské služby a nie megainštitúcie.  Naštartujeme verejnú diskusiu o zodpovednosti každého z nás za dlhodobú starostlivosť.

–          Navrhneme zaviesť finančný normatív podľa druhu  a formy sociálnej služby na pokrytie  nákladov na poskytovanie sociálnej služby pre všetkých  poskytovateľov

–          Navrhneme zaviesť finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby poskytovaný pre klienta, ktorému sa začne poskytovať  vybraný druh sociálnej služby zo štátneho rozpočtu

–          Navrhneme viazať finančné prostriedky na prijímateľa sociálnej služby, čím mu umožníme právo slobodného výberu sociálnej služby

–          Navrhneme podmienku nároku na službu dlhodobej starostlivosti v stupni odkázanosti na pomoc inej osoby V a VI, teda imobilní, čiastočne imobilní a osoby so stratou orientácie, ktorých stav trvá najmenej 6 mesiacov, resp. nie je predpoklad, že sa časom zlepší

–          Pripravíme návrh zákona o dlhodobej starostlivosti (Long Term Care – LTC). Dlhodobá starostlivosť bude definovaná ako súbor služieb potrebných pre osoby odkázané na pomoc inej osoby pri vykonávaní základných aktivít každodenného života ( Activities of Daily Living – ADL).

Zamestnanosť

Jedným z najväčších problémov Slovenska je vysoká nezamestnanosť. Riešenie vidíme najmä v zlepšovaní podnikateľského prostredia a zjednodušovaní pracovno-právnej legislatívy, podporu flexibility a vzniku nových pracovných miest. Podporíme zodpovedné využívanie zdrojov z Európskeho sociálneho fondu na tvorbu a udržanie pracovných miest.

  • Na podporu udržania pracovných miest s nízkou pridanou hodnotou navrhneme na prechodné obdobie zmrazenie minimálnej mzdy
  • Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, absolventov škôl a osôb so zdravotným postihnutím podporíme znížením odvodov pre zamestnancov s nízkou mzdou a znížením minimálnej mzdy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
  • Budeme pokračovať v dobre naštartovaných projektoch zamestnanosti financovaných zo štrukturálnych fondov

Hmotná núdza

Ľudia v hmotnej núdzi musia dostať zmysluplnú prácu, nie dávky v hmotnej núdzi. Vďaka zle nastavenému systému robí štát z ľudí v hmotnej núdzi žobrákov, ktorí raz za mesiac natrčia ruku a štát im dá peniaze bez toho, aby od nich čokoľvek očakával. Prichádzajú o pracovné návyky, stávajú sa súčasťou armády sociálne vylúčených,  odkázaných výlučne na štát, strácajú postavenie v spoločnosti a ľudskú dôstojnosť.  Keď dáme ľuďom namiesto dávok prácu,  dáme im možnosť vytvárať hodnoty, z ktorých budú profitovať nielen oni, ale aj štát. Zo systému zároveň vypadnú všetci tí, ktorí pomoc od štátu doposiaľ zneužívali a pritom pracovali načierno doma či v zahraničí.

–          Navrhujeme zrušiť dávky v hmotnej núdzi a všetky príspevky k dávke v hmotnej núdzi

–          Navrhujeme poskytnúť každému v hmotnej núdzi zmysluplnú prácu za minimálnu mzdu vyplácanú na dennej báze s tým, že ak nenastúpi  do práce, v ten deň mu neprináleží denná odmena vypočítaná z minimálnej mzdy.

–          Pre tento účel navrhujeme zriadiť štátnu agentúru, ktorá bude fungovať na princípe agentúr podporovaného zamestnávania. Tá bude zamestnancov koordinovať a distribuovať do rôznych oblastí – VPP, diaľnice – výstavba diaľničných úsekov, udržiavacie práce popri diaľniciach, pôdohospodárstvo – obrábanie polí, stráženie úrody, verejná a štátna správa, protipovodňové aktivity, značenie turistických chodníkov, práca v štátnych lesoch,  obnova, opravy, rekonštrukcie budov verejnej a štátnej správy, národný projekt obnova dediny, asistentské práce v profesionálnej armáde, asistenti na školách,  rôzne práce v nemocniciach a podobne

–          Na plnú dennú čiastku vypočítanú z čistej minimálnej mzdy bude mať nárok len ten, kto odpracuje plných 8 hodín, za skrátený, 4 – hodinový získajú polovicu denného zárobku

–          Tí, ktorí neprídu do práce, dostanú od štátu jedno teplé jedlo denne bez nároku na akékoľvek peňažné dávky

–          Navrhujeme ponechať tzv. ochranný príspevok pre tých, ktorí z objektívnych a veľmi jasne stanovených príčin nemôžu pracovať – matky s malými deťmi do 6 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorých príjem nedosahuje životné minimum

Dôchodková reforma

Dôchodkový systém by mal byť vyvážený, spravodlivý a súčasne solidárny. Zároveň musí byť odolný voči budúcim ekonomickým krízam a najmä demografickým problémom, ktoré podľa prognóz hrozia Slovensku. Preto sme za to, aby dôchodkový systém stál na dvoch pevných nohách, dvoch pilieroch. Oba tieto piliere by mali mať odlišný charakter. A to preto, aby súčasným i budúcim dôchodcom poskytli stabilnú oporu a záruku slušnej životnej úrovne teraz i v nasledujúcich desaťročiach. Dôchodkový systém musí byť dlhodobo udržateľný a nesmie byť príčinou ani súčasných, ani budúcich deficitov v štátnom rozpočte.

Dôchodky z priebežného systému (prvý pilier) by mali mať solidárny charakter a ich výška by mala byť závislá najmä od počtu rokov dôchodkového poistenia. Druhý dôchodkový pilier na báze osobných dôchodkových účtov je postavený na princípe zásluhovosti. Výška dôchodku z druhého piliera je závislá aj na zhodnotení príspevkov sporiteľa. Príslušný zákon preto musí správcovským spoločnostiam dať možnosti čo najvyššieho zhodnotenia majetku sporiteľov pri zachovaní primeraných garancií.

Tretí pilier vo forme dobrovoľného dôchodkového sporenia má doplnkový charakter a jeho podpora zo strany štátu by mala byť účinná, nie však na úkor neprimeraných daňových či odvodových zvýhodnení.

–          Navrhneme zvýšiť solidaritu v prvom dôchodkovom pilieri. Výška dôchodku zo sociálneho poistenia by mala byť viac závislá na dobe poistenia

–          Navrhneme pri valorizácii dôchodkov viac zohľadniť tempo inflácie, aby dôchodcovia nedoplácali na rast cien

–          Zavedieme minimálny dôchodok aby sa dôchodcovia, ktorí si odpracovali zákonom stanovený počet rokov, nedostali do hmotnej núdze

–          Navrhneme automatické stabilizačné mechanizmy v prvom dôchodkovom pilieri – budú sa týkať najmä úpravy dôchodkového veku a vzorca na výpočet dôchodku

–          Namiesto vianočných príspevkov navrhneme vyššie a adresnejšie príspevky štátu dôchodcom v zariadeniach sociálnych služieb

–          Budeme pozorne sledovať efektivitu zhodnocovania prostriedkov sporiteľov na ich dôchodkových účtoch v druhom dôchodkovom pilieri a navrhovať opatrenia na dosiahnutie čo najvyššieho zhodnotenia pri rozumnej miere rizika a zachovaní garancií pre sporiteľov

Presadíme zákon o anuitných dôchodkoch z druhého dôchodkového piliera