Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Sociálna rehabilitácia diabetikov

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

JUDr. Eva Madajová

Diabetes mellitus – ochorenie ľudovo nazývané aj „cukrovka“, je jedným

z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických ochorení. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií toto ochorenie významne zvyšuje chorobnosť, úmrtnosť  a zhoršuje kvalitu života diabetikov. Pokiaľ cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná a adekvátne liečená, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o viac než 25 – 30 %. V súčasnosti je cukrovka hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialýzy, ako aj hlavnou príčinou amputácie nohy. Mimoriadne závažná je najmä problematika srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u diabetikov v porovnaní s bežnou populáciou 4 – 8 krát častejšie, majú horšiu prognózu a náročnejšia je aj ich liečba.

Výskyt diabetu narastá veľmi rýchlo a nadobúda doslova rozmery epidémie. Zatiaľ čo v roku 1985 bolo vo svete evidovaných asi 30 miliónov diabetikov, v roku 2002 ich počet už narástol na 180 miliónov a ak sa tento trend nepodarí spomaliť, v roku 2025 sa predpokladá, že počet evidovaných diabetikov presiahne 300 miliónov.

Na Slovensku pribudne každoročne asi 7-9 tisíc nových diabetikov a na konci roka 2007 ich počet presiahol 324 tisíc. Keďže u ďalšej tretiny možno ochorenie predpokladať v zatiaľ nepoznanej forme, je reálny predpoklad, že celkový počet diabetikov na Slovensku už dnes presahuje 350 000. Na liečbu cukrovky sa vo väčšine krajín každoročne vynaloží asi 6-8 % a na liečbu vrátane komplikácií až 15-17 % z celkových nákladov na zdravotníctvo.

Farmakologickú liečbu predstavujú jednak lieky užívané vo forme tabliet, jednak inzulín, ktorý sa aplikuje injekčne pod kožu. Výber farmakologickej liečby závisí od typu diabetu a štádia ochorenia. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že pomocou nefarmakologickej a farmakologickej liečby máme možnosť riziko vzniku ochorenia zabrzdiť, vývoj ochorenia spomaliť a oddialiť, a ak sa už rozvinulo, máme možnosť minimalizovať riziko vzniku a rozvoja jeho komplikácií. To sú argumenty získané vo veľkých klinických štúdiách a potvrdené praxou. Je dobré o tom vedieť, pretože je to jeden z tromfov, ktorý v boji s ochorením treba správne použiť.

Diabetes mellitus (cukrovka) nie je ochorenie s jednoduchou príčinou, jednotnými prejavmi a jednotným spôsobom liečby. Naopak, ide o celú veľkú skupinu ochorení. Dve najčastejšie formy ochorenia označujeme ako diabetes mellitus typ I (10-15 % diabetikov) a diabetes mellitus typ II (80 % diabetikov).

Ako príčina hyperglykémie sa môže uplatniť celý rad faktorov, pričom najčastejšími

a teda najdôležitejšími z nich sú nedostatočná, resp. vymiznutá produkcia inzulínu (typická pre diabetes mellitus typ I) a znížená citlivosť tkanív na inzulín spolu s funkčnými poruchami a relatívnym nedostatkom inzulínu (charakteristické pre diabetes mellitus typ II).

Najznámejším klinickým prejavom cukrovky je zvýšená hladina glukózy v krvi (hyperglykémia) ako dôsledok neschopnosti organizmu túto adekvátne spracovať a regulovať. Hyperglykémia však nie je jediný prejav ochorenia a problematika je omnoho širšia, pretože metabolická porucha zvyčajne zasahuje aj metabolizmus tukov, bielkovín či elektrolytov a minerálov (sodík, draslík, vápnik). Ovplyvňuje tiež krvný tlak, hmotnosť diabetika, zrážanlivosť krvi, funkcie cievnej výstelky (endotelu) a mnoho ďalších dejov. Jednotlivé poruchy vedú ku komplikáciám, ktoré podľa časového priebehu delíme na akútne a chronické.

Glukóza v dôsledku chýbania inzulínu nevstupuje do buniek a organizmus sa zbavuje glukózy močom. To však súčasne vedie aj k stratám vody (dochádza k dehydratácii) a elektrolytov (menia sa elektrochemické pomery). Súčasne, keďže je porušený vstup glukózy do buniek a bunky hladujú, spúšťajú sa náhradné dráhy zisku energie, tie však vedú k nadmernej tvorbe produktov, ktoré pôsobia ako kyseliny. Všetky tieto poruchy organizmus vážne ohrozujú a môžu viest k smrti pacienta. Túto poruchu ľudovo označujeme ako diabetická kóma. Inou komplikáciou, vedúcou k poruche vedomia, s ktorou sa stretávame najmä u diabetikov liečených inzulínom, ale aj tabletkami, je hypoglykemická kóma. Je to presne opačný stav, t.j., keď je koncentrácia glukózy v krvi veľmi nízka. Tento stav súvisí s nepomerom medzi nadmernou intenzitou liečby (príliš vysoké dávky inzulínu alebo tabletiek) a nedostatočným príjmom potravy. Diabetická kóma bola u pacientov s diabetom typu I pred objavením inzulínu (Banting a Best, 1921) smrteľnou komplikáciou. Dnes je jej prognóza neporovnateľne lepšia. Chronické komplikácie. Nielen veľmi vysoká, ale aj mierne zvýšená hladina glykémie, pokiaľ toto zvýšenie pretrváva dlhý čas, vedie ku komplikáciám. Keďže v takomto prípade sa rozvíjajú pomaly, hovoríme o chronických komplikáciách. Tie súvisia s poškodením jednotlivých tkanív organizmu a ich funkcií v dôsledku komplexných mechanizmov. Dochádza k poškodeniu prakticky všetkých systémov a tkanív organizmu, vrátane kostí, kože a kĺbov. Najčastejšie komplikácie súvisia s postihnutím ciev a delíme ich na mikrovaskulárne (retinopatia – poškodenie očného pozadia, ktoré môže viest ku slepote, nefropatia – postihnutie obličiek, ktoré môže viest k ich zlyhaniu a potrebe dialyzačnej liečby, neuropatia – poškodenie nervstva, ktoré súvisí s poruchami citlivosti, pohybov, tvorbou vredov a bolestivými prejavmi na končatinách a poruchám funkcií vnútorných orgánov – búšenie srdca, závraty, hnačky, únik moču, impotencia, poruchy potivosti) a makrovaskulárne (ischemická choroba srdca, mozgu a dolných končatín – ktoré vedú k infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhode, gangréne (odumieraniu) častí nohy. Vývoj chronických komplikácií je zákerný a dlhý čas nenápadný.

Ak diabetik začne pociťovať ich prejavy, je už zvyčajne neskoro, pretože, aby sme zachytili najvčasnejšie štádiá, keď liečebná intervencia je najefektívnejšia.

Komplikácie:

K akútnym komplikáciám cukrovky patria:

          Nízke hodnoty krvného cukru (hypoglykémie)

          Akútne stavy spôsobené vysokou hodnotou krvného cukru (akútne hyperglykemické

stavy):

diabetická ketoacidóza aj jej najtažšie štádium – diabetické bezvedomie (kóma)

            hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav – je akútnou komplikáciou

   predovšetkým starších diabetikov 2. typu

          Laktátová acidóza – okyslenie organizmu (acidóza) spôsobené zvýšeným nahromadením kyseliny mliečnej (laktátu) v organizme.

Nízke hladiny krvného cukru (hypoglykémie) sú najčastejšou akútnou komplikáciou cukrovky, predovšetkým typu I, ale vyskytujú sa aj u diabetikov typu II, ktorí sú liečení inzulínom alebo niektorými tabletkami (napr. derivátmi sulfonylmočoviny). Hypoglykémia je stav, kedy hladina krvného cukru (glykémia) klesne pod fyziologickú hranicu pre daný vek

(tradične je to 3,3 mmol/l vo vlásočnicovej – kapilárnej plazme). Pri samokontrole krvného cukru (selfmonitoringu glykémií), ktorý sa robí glukometrami, sa získava hodnota práve z tejto kapilárnej plazmy.

Diabetická ketoacidóza a jej najťažšie štádium – diabetické bezvedomie (kóma) Je akútnou komplikáciou cukrovky typu 1, avšak môže sa vyskytnúť aj pri cukrovke typu II. Vyvolaná je nedostatkom inzulínu a zvýšenou tvorbou opačne k inzulínu pôsobiacich (kontraregulačných) hormónov. Je charakterizovaná:  zvýšenými hodnotami krvného cukru (hyperglykémiami) u okyslením organizmu (acidózou) u zvýšenou tvorbou ketolátok (ketózou) Najťažšie štádium spojené s bezvedomím sa nazýva diabetická kóma. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav (HHNS) je akútnou komplikáciou predovšetkým starších diabetikov typu 2, úmrtnosť na túto komplikáciu je stále veľmi vysoká (30 – 50 %). Pri vzniku HHNS sa uplatňuje relatívny nedostatok inzulínu a zvýšená produkcia opačne k inzulínu pôsobiacich (kontraregulačných) hormónov. Nie je prítomné okyslenie organizmu spôsobené zvýšenou tvorbou ketolátok (ketoacidóza), čo sa vysvetľuje vyššou koncentráciou vlastného (endogénneho) inzulínu vo vrátnicovej (portálnej) krvi u diabetikov typu II, čo bráni zvýšenej tvorbe ketolátok v pečeni.

Laktátová acidóza – ide o okyslenie organizmu (acidóza), ktoré je spôsobené zvýšeným nahromadením kyseliny mliečnej (laktátu) v organizme. Laktátová acidóza je najnebezpečnejším vedľajším účinkom podávania metformínu. Metformín je tabletka (orálne antidiabetikum), určená na liečbu cukrovky typu 2. Zlepšuje zníženú citlivosť tkanív na inzulín (inzulínovú rezistenciu).

K chronickým komplikáciám cukrovky patria:

A. Postihnutie malých ciev – diabetická mikroangiopatia:

– postihnutie obličiek – diabetická nefropatia,

– postihnutie očí – diabetická retinopatia,

– postihnutie nervov – diabetická neuropatia.

B. Postihnutie veľkých ciev – diabetická makroangiopatia:

– postihnutie koronárnych ciev

– postihnutie mozgových ciev

– postihnutie ciev dolných končatín

A. Postihnutie malých ciev pri cukrovke (diabetická mikroangiopatia – mikrovaskulárne

komplikácie cukrovky). Postihnutie malých ciev pri cukrovke (diabetická mikroangiopatia) sa klinicky prejavuje najmä poškodením obličiek (diabetická nefropatia), poškodením očí (diabetická retinopatia) a poškodením nervov (diabetická neuropatia). Pri vzniku diabetickej

neuropatie sa kombinuje zložka cievna aj nervová. Pri vzniku poškodenia malých ciev pri

cukrovke (diabetickej mikroangiopatii), hrá zásadnú úlohu zlá metabolická kompenzácia

cukrovky t.j. dlhotrvajúce zvýšené hladiny cukru v krvi. Výsledky klinicky významnej štúdie DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) jednoznačne potvrdili, že zlepšenie kompenzácie cukrovky znižuje riziko vzniku a ďalšieho zhoršovania týchto malých ciev týkajúcich sa (mikrovaskulárnych) komplikácií. Pri vzniku a rýchlosti rozvoja diabetickej mikroangiopatie majú veľký význam aj faktory dedičnosti. Celý proces je urýchľovaný ďalšími nezávislými faktormi, z ktorých sú najdôležitejšie vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) a pravdepodobne aj poruchy v hladinách krvných tukov (dyslipoproteinémie). Z hľadiska predchádzania (prevencie) diabetickej mikroangioapatie je snaha dosiahnuť hodnoty cukru v krvi blízke hodnotám nediabetikov. K dostatočnej prevencii týchto komplikácií je potrebné ovplyvnenie aj ďalších rizikových faktorov a to predovšetkým vysokého krvného tlaku a porúch v hladinách krvných tukov.

B. Postihnutie veľkých ciev pri cukrovke (diabetická makroangiopatia – makrovaskulárne

komplikácie cukrovky)

Zmeny na veľkých cievach (diabetická makroangiopatia) je súhrnné označenie pre aterosklerotické zmeny na veľkých a stredných tepnách diabetikov (kôrnatenie tepien).

Ochorenia spôsobené aterosklerózou sú najčastejšou príčinou úmrtí diabetikov. Rozdiely v makroangiopatii u diabetikov na rozdiel od aterosklerotických zmien u nediabetikov sú len kvantitatívne. Základné rozdiely aterosklerózy u diabetikov v porovnaní s aterosklerózou u nediabetikov sú:

          diabetici sú týmto ochorením postihovaní približne trikrát častejšie ako jedinci rovnakého veku nepostihnutí cukrovkou,

          ženy sú postihnuté rovnako často ako muži,

          vývoj aterosklerózy u diabetikov je rýchlejší, zmeny sa začínajú prejavovať v mladšom veku a majú závažnejší priebeh. V klinickom obraze postihnutia veľkých ciev pri cukrovke (diabetickej makroangiopatii) prevládajú prejavy postihnutia vencových (koronárnych) srdcových tepien (ischemická choroba srdca), mozgových tepien (cievne mozgové príhody) a končatinových tepien (ischemická choroba dolných končatín), aj keď ateroskleróza je lokalizovaná aj v iných častiach cievneho riečiska (napr. v obličkových tepnách).

Diabetik je podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia považovaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vtedy, ak miera jeho funkčnej poruchy dosiahne najmenej 50%. Na základe toho, je diabetikovi vydaný preukaz fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. pri splnení ďalších podmienok zákona preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. V citovanom zákone je u cukrovky uvedená nasledovná miera funkčnej poruchy:

          cukrovka II. typu kompenzovateľná:

1/ diétou /bez komplikácií diabetes mellitus/ 30%,

2/ diétou a perorálnou liečbou /bez komplikácií diabetes mellitus/ 40%,

          I. a II. Typu kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií 50%,

          ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku 60%,

          chronické komplikácie cukrovky /diabetická mikroangiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia a diabetická noha/ 70% – 80%.

Základom liečby každého diabetika je diéta. Aj nový zákon číslo 447/2008 Z.z. pamätá pri kompenzáciách na diabetikov a umožňuje možnosť poskytnúť diabetikovi peňažný príspevok na diétne stravovanie, a to v týchto prípadoch:

          diabetes mellitus typ I,

          diabetes mellitus typ II inzulíndependentný s komplikáciami.

Výška peňažného príspevku na diétne stravovanie pre diabetika predstavuje 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone číslo 601/2003 Z.z. o životnom minime pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine.

Konkrétne ide o tieto sumy:

          5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

          3 760 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

          2 460 Sk mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

 

Diabetik môže byť podľa citovaného zákona posúdený tiež ako fyzická osoba odkázaná na individuálnu prepravu a môže mu byť vydaný parkovací preukaz.

Zdravotné postihnutie – diabetes mellitus – cukrovka. Evidovaných je vyše 324 tisíc diabetikov na Slovensku. Pokiaľ diabetes mellitus neprešiel do chronických komplikácií, je jediným obmedzením pichanie inzulínu (striekačkou, inzulínovým perom alebo prítomnosť inzulínovej pumpy na tele diabetika 24 hodín denne/ a meranie glykémie – odber z prsta a zmeranie prostredníctvom osobného prístroja, ktorý má diabetik k dispozícii – glukometra. V štádiu chronických komplikácií diabetu ide predovšetkým o bariéry sťažujúce pohyb diabetika v dôsledku diabetickej polyneuropatie a diabetickej angiopatie, najmä makroangiopatie /poškodenie veľkých ciev/. Taktiež dochádza k poškodeniu zraku – diabetická retinopatia, ktoré môže viesť až k úplnej slepote. Ďalšou chronickou komplikáciou diabetu je poškodenie obličiek  diabetická nefropatia – ktoré môže viesť k dialýze, transplantácii a následnej doživotnej odkázanosti na užívanie liekov – antisupresív. Partner – nediabetik – niekedy opustí druhého partnera – práve z dôvodu jeho ochorenia. Muž niekedy opúšťa manželku, matku svojho diabetického dieťaťa. V súčasnosti nezaznamenávame prípady, kedy by sa cukrovka stala problémom pri štúdiu. Skôr tieto problémy zaznamenávame pri zamestnávaní. Diabetici sú niekedy medzi prvými, ktorí sú prepustení zo zamestnania z organizačných dôvodov. Za posledné roky sa však situácia v oblasti zamestnávania diabetikov zlepšila.

Čo je možné poskytovať pre diabetikov

Zákon umožňuje poskytovanie sociálneho poradenstva pre diabetikov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo akreditáciu pre poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie pre diabetikov občianskemu združeniu Zväz diabetikov Slovenska, Ústredie, Súťažná 18/15,  Spoločenský dom Nivy,  821 08 Bratislava 2.  Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie len jedným občianskym združením je pre tak veľký počet diabetikov nepostačujúce.

Na základe poskytnutej dotácie zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje každoročne pre diabetikov rekondičné pobyty občianske združenie Zväz diabetikov Slovenska. Počet diabetikov, ktorí sa zúčastňujú týchto rekondičných pobytov je veľmi nízky.

Bolo by potrebné celoročné organizovanie rekondičných pobytov diabetikov zamerané predovšetkým na prevenciu komplikácií diabetu, predovšetkým pohybové aktivity, a to v spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Rekondičné pobyty, ktoré organizujú pre diabetikov občianske združenia, nie sú postačujúce , sú pre málo ľudí, nie vždy profesionálne organizovaný program, nie vždy vo vhodných priestoroch, pobytov sa zúčastňujú opakovane ti istí ľudia a častokrát sú to ľudia, ktorí nie sú ŤZP, resp. sprievodcovia nesprevádzajú osoby ŤZP/S, ale zúčastňujú sa len ako rodinní príslušníci.

Nevyhnutnosťou pre diabetikov je správne zvládanie pomôcok, ktoré používajú pri svojom živote s cukrovkou. Bol by potrebný samostatný nácvik obsluhy týchto pomôcok, opakovaná edukácia.  Nie sú pritom potrebné nácvikové pobyty, postačuje nácvik v rozsahu niekoľkých hodín pre jedného diabetika, príp. opakujúci nácvik po určitom období za účelom odstránenia prípadných nesprávnych návykov.

Pre diabetikov je možné poskytovať rôzne formy a nástroje sociálnej rehabilitácie.

Ide najmä o tréningy pohybových aktivít a psychoterapiu. Pre diabetikov nie sú takého tréningy pohybových aktivít organizované.  Minimálna pozornosť sa venuje psychoterapii, resp. socioterapii.

Kde je možné poskytovať sociálnu rehabilitáciu pre diabetikov

Základnou nevyhnutnosťou je nebytový priestor, vhodne umiestnený v rámci budovy,

dôležitý by mal byť bezbariérový prístup vzhľadom aj na pohybové obmedzenia a postihnutia diabetikov pri chronických komplikáciách diabetu. Priestor by mal byť vybavený vhodným sedením pre zdravotne postihnutého,  výpočtovou a komunikačnou technikou, premietacou technikou, vhodnými CD, DVD, príp. videokazetami a taktiež informačnými materiálmi a časopismi so sociálnou tématikou.

Prínosom v tejto oblasti je vydávanie časopisu Diaživot od roku 2008, ktorý je zameraný na sociálnu problematiku, rozoberá aktuálne informácie. Časopis vydáva občianske združenie – Združenie na pomoc diabetikom, Prešovská 39, 821 08 Bratislava, tel. 02/555 731 70. Časopis je k dispozícii diabetikom prostredníctvom občianskych združení, resp. diabetikom na požiadanie na adrese vydavateľa.

Pokiaľ ide o rekondičné a rehabilitačné pobyty, malo by ísť o lokality dostupné hromadnou prepravou, s bezbariérovým prístupom, s rehabilitačnými službami /zamerané predovšetkým na nohy a celkový pohyb/. Je vhodné využívanie napr. kúpeľných zariadení v čase mimosezóny.  Tieto zariadenia sú vhodné aj z hľadiska možnosti poskytovania vhodných diétnych diabetických jedál, nakoľko v týchto zariadeniach pôsobia profesionálne diétne sestry.

Za akých podmienok je možné poskytovať sociálnu rehabilitáciu pre diabetikov?

Pri začatí sociálnej rehabilitácie je nevyhnutné základné vybavenie prenajatého nebytového priestoru – základný nábytok, výpočtová a telekomunikačná technika – nevyhnutnosťou je konferenčný stôl, vhodné stoličky, počítač s väčším monitorom, telefonická linka, fax, internetové pripojenie.

Nevyhnutnosťou sú ľudské  zdroje – sociálni poradcovia, ktorí ovládajú v prvom rade aj problematiku diabetu – základy ochorenia diabetes mellitus a potom príslušné sociálne právne predpisy. Sociálny pracovník by mal zisťovať aký typ cukrovky má diabetik, ktorýá sa na neho obrátil o poradenstvo. Mal by vedieť, čím je liečený, či má už chronické komplikácie, v akom rodinnom prostredí žije, aké sú jeho príjmy, príp. príjmy osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti, ako dlho trvá jeho ochorenie, resp. kedy mu bol diabetes mellitus diagnostikovaný. Na základe týchto informácii by mal aspoň predbežne posúdiť či spĺňa podmienky pre posúdenie, či je diabetik považovaný ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a či mu prípadne vzniká nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu. Prípadne by mu mal poskytnúť informácie aj o tom aké zvýhodnenia bude mať ako držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Niečo na záver

Bolo by potrebné pravidelné stretávanie pracovníkov regionálnych úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pracovníkov VÚC so zástupcami občianskych združení združujúcich diabetikov, príp. poskytujúcich diabetikom sociálnu rehabilitáciu.

Zvýšiť počet rekondičných pobytov pre diabetikov, organizovať ich celoročne, zabezpečiť, aby ich účastníkmi boli výlučne diabetici, príp. sprievodca diabetika, aby boli organizované vo vhodných bezbariérových priestoroch, kde je možné zabezpečenie nevyhnutnej rehabilitácie a správnej diabetickej stravy.

Vydávať informačné materiály pre túto skupinu zdravotne postihnutých, zvýšiť náklad časopisu Diaživot a zabezpečiť jeho distribúciu čo najväčšiemu počtu diabetikov.

Poskytnúť viac informácií o tejto problematike aj praktickým lekárom a lekárom – špecialistom – diabetológom a detským endokrinológom.

Vypracovať zoznam inštitúcií, ktoré sú zainteresované v sociálnej rehabilitácii, kontaktné telefonické spojenia, úradné hodiny pre verejnosť.