Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

24. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

SMK je za prísne dodržiavanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V zákonodarnom zbore budeme presadzovať prijatie takých zákonov, ktoré uľahčia integráciu zdravotne znevýhodnených osôb v každej oblasti života spoločnosti. Od vyspelých krajín treba prevziať príklady dobrej praxe a  implementovať na naše pomery, treba urýchliť proces debarierizácie spoločnosti. Pre lepšie uplatnenie sa zdravotne znevýhodnených občanov treba vytvoriť takú legislatívu v oblasti zamestnanosti, aby títo ľudia neboli čoraz viac vytesnení na okraj trhu práce z dôvodu ich zdravotného handicapu.

Sprísnime povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých tak, aby nebolo možné odvod vyrovnať finančným plnením resp. v taxatívne vymedzených prípadoch, ale iba vytvorením  vhodného miesta pre občana so zdravotným znevýhodnením. V oblasti sociálnej starostlivosti budeme presadzovať zabezpečenie podmienok dostupnosti sociálnych služieb a pracovanie so systémom dlhodobej starostlivosti tak, aby nebol okrajovou témou pre našu spoločnosť. V oblasti  poskytovania sociálnych služieb je neprípustné nadmerné a často neúnosné finančné zaťaženie občana, preto budeme iniciovať zmenu najnovšej novely 448/2008 Z.z. tak, aby min. 50%-ná výška spolufinancovania bola znížená na únosnú mieru a budeme presadzovať viaczdrojové financovanie tak, aby príspevky na odkázanosť povinne uhrádzal štát. V oblasti dôchodkového poistenia chceme presadzovať ďalšie výhody pre zdravotne znevýhodnených občanov, príspevky do III. pilieru do určitej sumy oslobodíme od dane z príjmu a počítame aj s určitým znížením percenta plateného na dôchodkové poistenie zamestnancom so zdravotným znevýhodnením. Strana SMK bude presadzovať takú sociálnu politiku, kde je stredobodom pozornosti rodina. Preto zákonom upravíme lepšie podmienky poskytovania sociálnych dávok a sociálnej pomoci rodinám, kde je členom rodiny zdravotne znevýhodnený občan. Strana SMK bude vždy presadzovať udržanie a zlepšenie primeranej životnej úrovne a sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím aj ich rodín.

PhDr.Gabriella Németh

podpredsedníčka SMK pre soc. veci a zdravotníctvo