Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

10. Ľudová strana Naše Slovensko

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Odkaz na kandidátsku listinu…

Vyjadrenie:

Vážená Národná rada občanov so zdravotným postihnutím!

Ľudová strana Naše Slovensko s radosťou prijala  Vašu ponuku a tým aj možnosť prezentovať tú časť z nášho volebného programu, ktorá sa týka jednej z najpálčivejších oblastí našej spoločnosti. Sú to práve problémy a otázky, s ktorými sa stretávate najčastejšie vy, občania so zdravotným postihnutím. Od vzniku naše strany poukazujeme na veľmi zlé podmienky a množstvo problémov, s ktorými sa na našich stretnutiach s občanmi oboznamujeme.

1. Vami spomínaný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je základným dokumentom, z ktorého treba vychádzať. Bol ratifikovaný prezidentom SR  a preto musí byť záväzný a to hlavne pri tvorbe zákonov. Avšak aká je realita, máme možnosť sa presvedčiť  v každodennom živote.

Preto budeme dôsledne presadzovať pri prerokovávaní a prijímaní zákonov, aby bola rešpektovaná prirodzená dôstojnosť zdravotne postihnutých občanov s prihliadnutím na osobnú nezávislosť, rovnosť medzi ženou a mužom.

Dôsledne budeme dbať na to, aby sa nevyskytovala žiadna forma diskriminácie a ľudia so zdravotným postihnutím mali možnosť sa začleniť do spoločnosti. Osobitný záujem budeme venovať hlavne deťom a mládeži so zdravotným postihnutím.

Vieme, že osobný kontakt volič – poslanec  je to, čo nám doteraz chýba. Preto vytvoríme mestské kluby, ktoré budú pracovať tak, aby každý zdravotne postihnutý občan mal možnosť sa stretnúť so svojim voličom a požiadať ho o riešenie jeho problému z rôznych oblastí.  Poslanec mu sprostredkuje stretnutie na vyriešenie jeho problému.  V súčasnosti naši právnici na požiadanie poskytujú právne služby v oblasti diskriminácie a fyzických útokov.

Ľudová strana Naše Slovensko bude úzko spolupracovať s organizáciami zdravotne postihnutých pri predkladaných zákonoch. Ich pripomienky a námety budú pre nich záväzné. Tým sa zabezpečí, aby zákon zohľadňoval potreby zdravotne postihnutých.Zákon, ktorý by bol v rozpore s Dohovorom  nepodporíme.

2. Ľudová strana Naše Slovensko dlhodobo poukazuje, na to že ekonomická kríza sa u nás nerieši a ani vláda nemala záujem o to, aby negatívne dopady boli čo najmenšie.

Preto je našou prioritou poskytovať priestor pre vytváranie chránených pracovísk na zamestnávanie zdravotne postihnutých, rozšíriť a nie znižovať finančné stimuly pre zakladanie chránených dielní.

Plánujeme posilniť sociálne služby  zriaďovaním Domov sociálnych služieb s poradenskými centrami. Toto je jedným z hlavných bodov, ktorými chceme prispieť k dôstojnému dožitiu nielen zdravotne postihnutých, ale aj seniorov, ktorí sú v súčasnosti na okraji spoločnosti.

Zabezpečiť, aby kompenzačné pomôcky boli dostupné pre ľudí, ktorí sú na ich používanie odkázaní a taktiež životu potrebné  lieky nespoplatňovať.

3. Ľudová strana Naše Slovenskodlhodobo kritizuje dôchodkové poistenie.  Je to v súčasnosti  veľký problém, pretože vždy s novou vládou sa menia aj pravidlá.

Predsa nie je možné, aby ten kto nepracoval, mal invalidný dôchodok väčší, ako ten, kto odrobil určitý počet rokov.  Znova to vidíme ako diskrimináciu zdravotne postihnutých a preto budeme iniciovať zmenu zákona, ktorá bude rovnako platiť pre všetkých.

Taktiež budeme  iniciovať zmeny vo finančnom zabezpečení rodiny,  ktorá sa doma stará o ťažko zdravotne postihnutého člena, väčšinou sú to deti. Tieto rodiny žijú na hraniciach chudoby,  preto Ľudová strana Naše Slovensko bude presadzovať novelu zákona.

Naše návrhy vyžadujú aj finančné náklady. ĽSNS má vo svojom programe rozpracované krytie zvýšených finančných nákladov.  Predovšetkým je to:
– podpora domácich podnikateľov a tým zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu
– zrušenie financovania politických strán so štátneho rozpočtu
– prehodnotenie štátneho rozpočtu
– vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných.

Mgr. Marián Kotleba