Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Projekt Ascend pokračuje druhou fázou

Odkaz na text v jednoduchom jazyku Projekt Ascend pokračuje druhou fázou (Plain Language Text) 1. apríla sme začali s realizáciou druhej fázy projektu Ascend. Jeho prvá fáza v roku 2022 priniesla rozvojové aktivity v oblasti komunikácie, prekladov a mládeže so zdravotným postihnutím. Na tieto…

Workshop o strategickom plánovaní

2. februára sme zorganizovali workshop o strategickom plánovaní v NROZP, ktorý priniesol mnoho inšpirácie. Naskytla sa nám vďaka nemu jedinečná príležitosť nahliadnuť do budúcnosti a rozvíjať nápady, ako zintenzívniť našu prácu a transformovať NROZP na ešte efektívnejšiu a účinnejšiu platformu…

Okná múzeí dokorán

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP v SR) realizovala v roku 2009 pilotný projekt „Okná múzeí dokorán“ na ktorý získala finančnú dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR v rámci programu 7. 1 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Okná múzeí dokorán je projektom, ktorý je zameraný na sprístupňovanie muzeálnych zbierok ľuďom so zdravotným postihnutím. Cieľ chceme dosiahnuť vzdelávaním relevantných pracovníkov múzeí v oblasti vhodných kompenzačných úprav, mechanizmov, poradenstvom pri identifikácii bariér v múzeách a návrhom vhodných opatrení pre ich odstránenie.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané predovšetkým na informovanie o vhodných formách sprístupňovania muzeálnych zbierok, vhodný spôsob komunikácie s návštevníkmi so zdravotným postihnutím a na vhodné debarierizačné opatrenia  viacerých  zdravotného postihnutia a to: telesné postihnutie, zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, mentálne postihnutie a autizmus.

Obsahom vzdelávania zamestnancov múzeí pri sprístupňovaní kultúry a umenia pre osoby so zdravotným postihnutím:

  • Vzdelávanie relevantných pracovníkov múzeí v oblasti vhodných kompenzačných úprav a mechanizmov sprístupňovania kultúry v múzeách.
  • Poradenstvo pri identifikácii bariér a návrhoch vhodných opatrení pri ich odstraňovaní a  sprístupňovaní kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Charakteristika a špecifiká osôb so zdravotným postihnutím ako návštevníkov múzeí.

Manuál na sprístupňovanie múzejných zbierok pre osoby so zdravotným postihnutím slúži ako základný podkladový materiál vzdelávacích aktivít a ďalšieho informovania o projekte. Je rozdelený  na 5 základných častí podľa druhov zdravotných postihnutí, ktoré by mohli mať pri navštevovaní múzeí problémy s prístupnosťou. Obsahuje kapitoly o sprístupňovaní múzejných zbierok osôb s telesným, zrakovým, sluchovým, mentálnym postihnutím a osoby s autizmom. Informácie v príručke vychádzajú z osobných a profesijných skúseností autorov, ktorí priamo pracujú s cieľovou skupinou osôb so zdravotným postihnutím. Očakávame, že vzdelávanie zamestnancov múzeí v tomto smere, prinesie zvýšenie návštevnosti múzeí vďaka lepšej prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.