Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Workshop o strategickom plánovaní

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

2. februára sme zorganizovali workshop o strategickom plánovaní v NROZP, ktorý priniesol mnoho inšpirácie. Naskytla sa nám vďaka nemu jedinečná príležitosť nahliadnuť do budúcnosti a rozvíjať nápady, ako zintenzívniť našu prácu a transformovať NROZP na ešte efektívnejšiu a účinnejšiu platformu presadzovania práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Podarilo sa dosiahnuť kľúčové ciele workshopu, ktoré si organizátori vytýčili pred jeho konaním. Účastníci spoločne vytvorili základné prvky stratégie NROZP – definovali návrhy pre víziu a misiu organizácie ako aj teóriu zmeny. V priebehu roka 2023 budú nasleovať ďalšie dôležité kroky, o ktorých vás budeme informovať.

A k akému finálnemu zneniu návrhu pre text vízie a misie NROZP sa účastníci workshopu dopracovali?

Vízia: Slovensko je inkluzívnou spoločnosťou bez deliacich čiar, kde má každý vytvorené podmienky na dôstojný život vrátane nediskriminácie a dodržiavania práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Misia: Tvorba spoločných stanovísk organizácií osôb so zdravotným postihnutím pri obhajobe a presadzovaní uplatňovania práv ľudí so zdravotným postihnutím, zvyšovanie povedomia ľudí so zdravotným postihnutím o ich právach a osvetové pôsobenie na spoločnosť s cieľom dosiahnuť rovnosť príležitostí a nediskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Účastníci a lektor workshopu počas jednej z aktivít, 2. februára 2023, Bratislava.
Účastníci a lektor workshopu počas jednej z aktivít, 2. februára 2023, Bratislava.

Ďakujeme trénerovi Rupertovi Ronigerovi za dynamické vedenie aktivít ako aj tímu prekladateľov a technikov za podporu. A všetkým zúčastneným za svoj vklad.

Tento workshop sme mohli zorganizovať vďaka projektovej spolupráci a podpore zo strany Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF).