Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Chystáte sa voliť? Vyplňte dotazník prístupnosti

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností. Prinášame vám výzvu z web stránky Úradu. Verejnosť bude môcť vyplniť internetový dotazník aj poslať fotografie.

V deň konania predčasných parlamentných volieb 30.9.2023 spustí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím celoslovenský internetový Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností.

Krátky dotazník je dostupný na stránke www.komisar.sk/parlamentnevolby a bude ho možné vypĺňať od 30.9.2023, teda v deň začiatku konania volieb. Uvítame, ak dotazník vyplní široká verejnosť, nielen osoby so zdravotným postihnutím. Vyplniť dotazník bude možné až do 31.10.2023.

Novinkou oproti minuloročnému prieskumu je, že respondenti budú môcť vložiť do dotazníka aj fotografickú alebo inú dokumentáciu vstupu do volebnej miestnostiako aj do budovy, v ktorej sa nachádza ich volebná miestnosť, prípadne aj fotografiu parkovacieho miesto pre držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP. Fotografie bude možné posielať aj na e-mail media@komisar.sk, cez náš Messenger na adrese m.me/komisar.sk alebo do správy cez instagramový účet @komisar_zp.

Cieľom je získať viac odpovedí a informácií o bezbariérovosti volebných miestností v porovnaní s prieskumom v roku 2022, keď po spojených regionálnych voľbách  uskutočnených 29.10.2022 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím realizoval podobný celoslovenský internetový prieskum. Zapojilo sa doň 344 respondentov. Vyplynulo z neho,  že zhruba v dvoch tretinách prípadov chýbali parkovacie miesta pre držiteľov ŤZP preukazov, približne v dvoch tretinách prípadov chýbal  bezbariérový prístup do volebnej budovy alebo miestnosti a bezbariérový interiér chýbal približne v tretine prípadov. Najviac bariérové boli budovy škôl (dve tretiny z budov škôl).

„V uplynulom roku sme naše zistenia z prieskumu a z nich plynúce odporúčania komunikovali všetkým zainteresovaným subjektom a inštitúciám participujúcich na organizovaní volieb a uskutočnili sme niekoľko rokovaní, ceníme si veľký záujem najmä zo strany samosprávnych krajov,“ vysvetľuje komisárka Zuzana Stavrovská.

„Zároveň, tým, že opäť organizujeme prieskum, by sme chceli udržať tému bezbariérovosti volieb aktuálnu a docieliť, aby si kompetentné inštitúcie, ale aj bežná verejnosť uvedomovali bariéry, aké musia pri voľbách prekonávať voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu.“

Právo voliť na rovnakom základe s ostatnými

Voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu majú možnosť požiadať, aby za nimi prišli na adresu ich trvalého pobytu vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou, podľa komisárky Zuzany Stavrovskej to však  nie je ideálne riešenie:

„Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení.“

Podľa komisárky nie je dôstojné ani to, keď volič s obmedzenou schopnosťou pohybu musí čakať pod schodami budovy a musí požiadať  niekoho iného, aby informoval okrskovú volebnú komisiu, aby za ním pod schody prišiel jej člen s prenosnou volebnou schránkou.

„V takom prípade nie je zaručená ani tajnosť hlasovania, pretože tam nie je paraván“, dodáva Zuzana Stavrovská.

Bariérovosť volebných budov a miestností je problémom nielen pre ľudí odkázaných na invalidný vozík, ale aj starších či iných občanov, ktorým sa ťažšie chodí, prípadne rodičov s kočíkmi.

„Odstraňovanie bariér je nevyhnutné a potrebné nielen na účely volieb, ale aj na účely všeobecného prístupu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu do týchto objektov“, uzatvára Zuzana Stavrovská.

Výsledky prieskumu Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyhodnotí začiatkom roka 2024.

Zdroj: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, doplnené