Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Členovia medzinárodnej volebnej hodnotiacej misie OBSE v Úrade komisára pre osoby so ZP

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 30.9.2023, prišli na Slovensko zástupcovia OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). S jej dvoma členmi sa 25.9.2023 stretla aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Branislav Mamojka.

Komisárka privítala v sídle ÚKOZP volebného analytika ODIHR Ranka Vukčevića a Patrika Taufařa. Spolu s komisárkou sa s nimi rozprával aj predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka.

Na základe pozvania slovenských orgánov a v súlade so svojím mandátom ODIHR vyslal na tieto voľby misiu na hodnotenie volieb (EAM).

Misia posúdi súlad volieb so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými povinnosťami a normami, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Medzi konkrétne aspekty patrí vykonávanie právneho rámca, registrácia kandidátov, financovanie kampane, politickej strany a kampane, riešenie volebných sporov, mediálne pokrytie volieb a podávanie správ o výsledkoch volieb. Účasť osôb so zdravotným postihnutím je štandardnou súčasťou metodiky pozorovania volieb ODIHR.

V súlade s metodikou ODIHR nebude EAM vykonávať systematické ani komplexné pozorovanie hlasovania, sčítavania hlasov a zostavovania tabuliek v deň volieb. Členovia EAM ODIHR však v deň volieb navštívia malý počet volebných miestností.

Záverečná správa bude vydaná približne osem týždňov po ukončení volebného procesu.

ODIHR predtým pozoroval osem volieb v krajine, naposledy parlamentné voľby 29. februára 2020.

Zdroj: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, doplnené