Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Nový názov našej organizácie

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) zmenila svoj názov na Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP). Zmenil sa aj anglický názov Slovak Disability Council na Slovak Disability Forum. Ďalšie identifikačné údaje ako poštová adresa sídla, IČO a DIČ sú nezmenené. Zmena bola prijatá na našom júnovom sneme a v auguste ju vzalo na vedomie Ministerstvo vnútra SR. Prechodné obdobie, kedy je možné používať súčasne oba názvy, končí 31. októbra 2023.

To nás viedlo aj k zmene adresy našej webstránky z nrozp.sk na sfozp.sk  a časopisu Mosty inklúzie z nrozp-mosty.sk na mosty-inkluzie.sk, na ktoré budete presmerovaní. Doterajšie emailové adresy vo forme @nrozp.sk budú platné aj po skončení prechodného obdobia a budú presmerované na nové adresy @sfozp.sk po ich vytvorení.

Tento krok si vyžiadali praktické dôvody, s ktorými sme sa stretávali počas 20-ročnej práce, najmä skreslené predstavy o privilegovanom financovaní a nadsadených kompetenciách nášho občianskeho združenia vyvolané názvom „Národná rada“. . Slovom „fórum“ v novom názve sme chceli vyjadriť postavenie našej organizácie ako dobrovoľného združenia nezávislých organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ich prostriedku na spoločné hľadanie spôsobov obhajoby práv a presadzovania riešení problémov osôb so zdravotným postihnutím.

Nový názov a nové logo samozrejme nie sú jediným a hlavným cieľom prebiehajúceho procesu revitalizácie. Pripravujeme novú stratégiu organizácie, ktorá má prispieť k intenzívnejšiemu zapojeniu členských organizácií a ich členov do tvorby našej politiky obhajoby a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a jej presadzovania vo všetkých oblastiach života spoločnosti, do osvetového pôsobenia zameraného na zvyšovanie povedomia verejnosti o právach a schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím a do rozvoja partnerskej spolupráce so štátnou a verejnou správou, privátnym sektorom a mimovládnymi organizáciami. Na podporu priamej komunikácie vo vnútri organizácie ako aj s najširšou verejnosťou sme na našom webovom sídle vytvorili diskusné fórum a intenzívnejšie komunikujeme na Facebooku. Tešíme sa na komunikáciu a spoluprácu s vami.