Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – pozvánka na sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Veľa študentov stredných škôl stojí pred závažným rozhodnutím – výber vysokej školy. Aký odbor si vybrať podľa mojich záujmov? Bude ma štúdium baviť a osobnostne posúvať? Nájdem vo vybranom odbore uplatnenie? Nájsť odpovede na tieto otázky je náročná úloha. K správnemu rozhodnutiu môžu pomôcť informácie o škole, študijných programoch, o podmienkach štúdia, a tiež aj poznanie samého seba, svojich schopností a predpokladov i správna motivácia.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave aj tento rok pozýva študentov s ťažkým zdravotným postihnutím so serióznym záujmom o vysokoškolské štúdium hľadať odpovede na otázky súvisiace s výberom budúceho štúdia na sústredenie stredoškolákov.

Termín a miesto konania

21. – 24. apríl 2024 v Bratislave

Pre koho je stretnutie určené

 • Pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným).
 • Primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť asistenciu pre účastníkov počas programu. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného osobného asistenta. Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť

Účastnícky poplatok je 30 €.

Náklady na ubytovanie a stravu pre účastníkov hradí organizátor sústredenia. Účastník si hradí cestovné náklady. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

Informácia o mieste konania akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na nasledujúce témy

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti vysokej školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole – humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich), finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty), technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných), akademická (akademická asistencia, individuálne vyučovanie vybraných predmetov,…)
 • Štúdium v zahraničí
 • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier

Uzávierka prihlasovania

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu najneskôr do 10. apríla 2024. Záujemcov žiadame vyplniť prihlášku, ktorú si možno stiahnuť z webovej stránky https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/cps/projekty/sustredenie-stredoskolakov/

Kontakt pre prípad otázok

Adresa organizátora

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
 • Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
 • www.cezap.sk