Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím schválený Európskym parlamentom až na poslednú byrokratickú prekážku

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Európsky parlament dňa 24. apríla 2024 prerokoval a schválil obsah dohody o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím a o európskom parkovacom preukaze, ktorá sa dosiahla na rokovaní Trialogu 8. februára 2024. Dohoda bola schválená 607 hlasmi za, 7 proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Schválené bolo aj rozšírenie na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Vítame túto historickú udalosť, ktorá je zavŕšením viac ako 15 ročného úsilia hnutia osôb so zdravotným postihnutím.

Hoci je politický proces ukončený, zostáva ešte jedna byrokratická prekážka. Dochádza k oneskoreniu v súvislosti s právnou úpravou textu a jeho právnym prekladom do jazykov 27 členských štátov EÚ. To znamená, že oficiálny text nemôže byť schválený pred voľbami do Európskeho parlamentu. Je to spôsobené veľkým množstvom legislatívnych dokumentov schválených v posledných mesiacoch. To by však už nemalo mať vplyv na finálny text smernice. Lehota na transpozíciu smernice do národných legislatív sa tak začne odpočítavať až po zverejnení schváleného textu smernice v oficiálnom vestníku EÚ k čomu dôjde až po voľbách do Európskeho parlamentu.