Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Slovenská vláda sa zúčastnila na konštruktívnom dialógu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

V termíne 4. – 5. apríla 2016 sa v Ženeve uskutočnil tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou Vlády SR. Dialóg predstavuje druhú etapu v rámci hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spomínanému dialógu predchádzala prvá etapa, tzv. predbežné zasadnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015. Predbežného zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ďalších domácich i medzinárodných organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím.

Na základe východiskovej správy Vlády SR, alternatívnej správy, zoznamu otázok, ktoré výbor písomne predložil Vláde SR, odpovedí na otázky zo strany vlády a písomného stanoviska k predloženým otázkam a odpovediam, ktoré vypracovala NROZP v SR v spolupráci s ďalšími MNO sa mohlo pristúpiť k tejto druhej etape hodnotenia.

Konštruktívny dialóg prebiehal formou šesťhodinového rokovania výboru OSN s predstaviteľmi delegácie zastupujúcej Vládu SR. Ešte pred začatím dialógu dostali naposledy slovo aj zástupcovia mimovládnych organizácií – predstavitelia Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Fóra pre ľudské práva, klienti a riaditeľka DSS Slatinka, zástupcovia nadácie SOCIA a zástupcovia organizácie Mental Disability Advocacy Center (MDAC). V rámci briefingu bezprostredne pred začiatkom dialógu s vládou mali za zatvorenými dverami možnosť vyjadriť sa o najpálčivejších otázkach a problémoch, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku. Počas briefingu rezonovali predovšetkým témy ako zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, včasná intervencia a sociálno-ekonomická situácia rodín s deťmi so zdravotným postihnutím, deinštitucionalizácia či situácia rómskych občanov, najmä žien so zdravotným postihnutím. Členovia výboru si so záujmom vypočuli návrhy a pripomienky zástupcov OZP a položili im doplňujúce otázky.

Po briefingu nasledovalo šesťhodinové rokovanie s delegáciou našej vlády, ktoré sa skladalo z troch kôl otázok a odpovedí. Členovia výboru OSN sa podrobne pýtali na všetky oblasti, ktoré považovali za nejasné respektíve vyžadujúce zmenu. Na rokovaní sa ako pozorovatelia zúčastnili aj zástupcovia reprezentatívnych organizácií OZP.

Odpovede na otázky a pozícia Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím sa pretavia do záverečných odporúčaní pre Vládu SR, ktoré bude potrebné implementovať do jedného, respektíve do štyroch rokov. Odporúčania výbor zverejní približne do dvoch týždňov od skončenia svojho 15. zasadnutia (21. apríla 2016).

Plnenie týchto odporúčaní a úroveň implementácie Dohovoru budú opakovane hodnotené po ďalších štyroch rokoch.