Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Tlačová správa: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Bratislava, 28. 4. 2016

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Odporúčania boli vypracované na základe východiskovej správy vlády SR o implementácii Dohovoru, odpovedí vlády na otázky formulované Výborom a po konštruktívnom dialógu s delegáciou Vlády SR 4. – 5. apríla 2016. Do procesu hodnotenia implementácie dohovoru vstúpili v rámci diskusií s Výborom OSN a predkladania písomných podkladov aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ďalšie MNO a ľudskoprávne organizácie.

Cieľom Výboru je prostredníctvom záverečných odporúčaní smerovať našu vládu na efektívnejšiu implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Výbor formuloval celkom 43 konkrétnych odporúčaní.

Za prioritnú úlohu považuje riešenie povinnej odbornej prípravy pracovníkov súdov, štátnej správy a orgánov presadzovania práva v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvených v dohovore vrátane účasti na súdnom procese bez ohľadu na právnu spôsobilosť, procesných úprav v rámci súdneho procesu, primeraných úprav a boja proti negatívnym stereotypom na základe zdravotného postihnutia.

Ďalšiu prioritnú úlohu predstavuje budovanie kapacity kontaktného miesta a koordinačného mechanizmu na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru a poskytovanie podpory povinnej účasti organizácií osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní implementácie dohovoru.

Výbor OSN žiada informovať o postupe riešenia týchto dvoch úloh do jedného roka od zverejnenia záverečných odporúčaní.

K ďalším odporúčaniam, ktoré reagujú na potrebu zmeny situácie v oblasti života osôb so zdravotným postihnutím, patria napríklad aj úlohy:

  • vybudovať komplexnú sieť včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím a rozšíriť finančnú podporu ich rodín;
  • dôsledne Implementovať princípy prístupnosti a univerzálneho navrhovania stavieb, dopravy, informácií, webových sídiel, mobilných aplikácií atď., vrátane sankcií v prípade neplnenia;
  • zaviesť podporované rozhodovanie rešpektujúce autonómiu, želania a preferencie jednotlivca so zdravotným postihnutím;
  • Prijať opatrenia na urýchlenie deinštitucionalizácie a na posilnenie komunitných služieb;
  • zvýšiť počet kvalifikovaných tlmočníkov posunkovej reči pri poskytovaní verejných služieb;
  • zabezpečiť štandardizáciu Braillovho písma;
  • posilniť vymožiteľnosť práva na inkluzívne vzdelávanie v súlade s deklaráciou UNESCO o vzdelávaní pre všetkých;
  • zabezpečiť inkluzívne predškolské vzdelávanie pre všetky deti so zdravotným postihnutím;
  • posilniť podporu prechodu z chránených dielní na otvorený trh práce.

 

Odporúčania Výboru OSN majú pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich organizácie obrovský význam. Mimoriadnou príležitosťou pre naštartovanie ich implementácie je práve prebiehajúca príprava aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorá má byť predložená na rokovanie vlády v septembri 2016.

Organizácie osôb so zdravotným postihnutím vyzývajú vládu SR na začatie systematického procesu realizácie odporúčaní, na ktorom sa chcú podieľať, a očakávajú pretavenie odporúčaní do viacerých legislatívnych opatrení v období rokov 2016 – 2020.

Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru bude Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím znova hodnotené po štyroch rokoch.

Viac informácií o celom procese hodnotenia a záverečné odporúčania sú dostupné na adresách:

http://nrozp.sk/index.php/uvodna-stranka-nrozp/273-zaverene-odporuania-vyboru-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim-pre-vladu-sr-su-na-svete

Záverečné odporúčania:

anglická verzia
slovenská verzia

Kontakt:

Michaela Hajduková

NROZP v SR

E-mail: hajdukova@nrozp.sk

Tel.: 0905 361 840