Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

VÝZVA zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu

NROZP

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

NROZP

Heydukova ul. 25, 811 08  Bratislava

tel. 0903 250 460, 0905 469 651   e-mail: sekretariat@nrozp.sk, www.nrozp.sk

IČO: 30853567

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov organizácie: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Adresa organizácie: Heydukova ul. 25, 811 08 Bratislava

IČO: 30853567

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie: www.nrozp.sk

Kontaktné miesto: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Heydukova ul. 25, Bratislava

Kontaktná osoba: Anna Reháková, tel. 0903 250460

e-mailová adresa: rehakova@nrozp.sk

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Tlač  časopisu Mosty inklúzie.

Stručný opis predmetu zákazky: tlač dvoch čísiel časopisu vrátane grafických prác a kompletnej predtlačovej prípravy. Časopis je určený pre staršie osoby. Predpokladaný rozsah časopisu: 30 strán + obálka. Obálka viacfarebná, vnútro časopisu dvojfarebné.

Slovník spoločného obstarávania (CVP): 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 000,- € vrátane DPH

 

Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky.

 

Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:

Podmienky účasti: Oprávnenie podnikať v predmete zákazky

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: do 9. 12. 2013

Čas: 10.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. Tejto výzvy (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Heydukova ul. 25, 811 08 Bratislava)

OBSAH PONUKY A OZNAČENIE PONÚK:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

2. Cenový návrh

 

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, označenej názvom zákazky „Mosty inklúzie“, identifikačnými údajmi uchádzača a verejného obstarávateľa a nápisom „Súťaž – neotvárať“.

 

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia  cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za predmet zákazky vrátane DPH.

 

Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk: 25. 11. 2013

Podpis osoby, zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu:

Anna Reháková, v.r.