Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Okrúhly stôl – téma: sociálna rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Sociálna rehabilitácia je dôležitým nástrojom integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Na kvalitu jej poskytovania vplýva množstvo aspektov. Pre všetky subjekty, ktoré poskytujú sociálnu rehabilitáciu je dôležité jasné vymedzenie pravidiel, za akých by sa mala poskytovať.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) zorganizovala dňa 7. septembra 2009 v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny okrúhly stôl o sociálnej rehabilitácii.

Zúčastnili sa ho zástupcovia MPSVR SR, IVPR,  NROZP v SR, ZPMP v SR, UNSS v SR, Maják, n. o.,  SZTP v SR, OMD v SR. Facilitátorkou stretnutia bola doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. z Katedry sociálnej práce  UK Bratislava.

Teoretický úvod do problematiky vniesla doc. PhDr. Kvetka Repková, PhD. Účastníci v odbornej diskusii diskutovali o tom, čo je špecializované poradenstvo, aký je rozdiel medzi ním a  sociálnou rehabilitáciou. Zaoberali otázkami kto je klientom, aké sú metódy a formy práce, ktoré používajú v praxi a kto sú odborníci, ktorí sociálnu rehabilitáciu poskytujú. Zadefinovali si, že:

Klientom sociálnej rehabilitácie je:

 • Dieťa alebo dospelá osoba so zdravotným postihnutím
 • Dospelí s poruchou zraku, sluchu a ďalšími pridruženými postihnutiami
 • Klienti so zrakovým postihnutím
 • Ľudia  s mentálnym postihnutím , ktorí potrebujú rôznu mieru podpory
 • Deti a dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím

Metódy práce sociálnej rehabilitácie:

 • Nácvik priestorovej orientácie a samotného pohybu s palicou, bez palice, s vodiacim psom
 • Nácvik sebaobslužných činností  (kuchyňa, domácnosť, odevy, stravovanie…)
 • Nácvik manipulácie s peniazmi
 • Výuka Braillovho písma a Typhlo grafiky
 • Nácvik klávesnicových zručností
 • Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
 • Nácvik sociálnej komunikácie
 • Nácvik sebaobsluhy
 • Nácvik predmetovej komunikácie
 • Nácvik obrázkovej komunikácie
 • Nácvik posunkovej komunikácie
 • Nácvik taktilnej komunikácie
 • Nácvik orientácie v priestore a mobility
 • Nácvik rozhovoru
 • Komunikačný tréning
 • Nácvik spoločenského správania sa
 • Budovanie vzájomných vzťahov (u hluchospelých klientoch)
 • Diskusie, brainstorming, hry, relaxačné metódy, hranie rolí  na rôzne témy
 • Nácvik získavania zručnosti vo vyhľadávaní a spracovaní informácií
 • Nácvik počítačových zručností
 • Nácvik sebaobhajovania : kombinácia asertívneho tréningu a využitia argumentácie v bežnom dennom živote klienta v domácnosti , v obchode, na úrade…
 • Tréning v schopnosti rozhodovať sa
 • Tréning v riešení problémov

Formy sociálnej rehabilitácie:

 • Individuálna
 • Skupinová

 • Krátkodobá
 • Dlhodobá

 • Ambulantná
 • Terénna
 • Pobytová
 • Semirezidneciálna

 • Zážitková

Aktuálni poskytovatelia sociálnej rehabilitácie  v MVO:

 • Špeciálny pedagóg
 • Sociálny pedagóg
 • Sociálny pracovník
 • Terapeuti
 • Vychovávateľ
 • SŠ vzdelanie + interné rekvalifikácie
 • Absolventi kurzov zameraných na konkrétnu oblasť
 • Sociálny pracovník so zameraním na špecifické pedagogické problémy
 • Sociálny pracovník so zameraním na andragogiku
 • Špeciálny pedagóg a andragogická reedukácia
 • Rehabilitačná asistentka
 • Lekár
 • Právnik, ktorý ma kurz sociálneho poradenstva
 • Fyzioterapeut

 

Poskytovatelia sociálnej rehabilitácie pri svojej práci vychádzajú z § 21 zákona č. 448 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma asociálna komunikácia.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že pri práci s osobou so zdravotným postihnutím je nevyhnutná spolupráca s rodinou. Práca s rodinou, rodinnými príslušníkmi sa robí prostredníctvom špecializovaného poradenstva.

Spracovali: Iveta Mišová, Eva Mydlíková, Michaela Hirčková