Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Otvorený list ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Vážená pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková,

týmto otvoreným listom my, zástupcovia osôb so zdravotným znevýhodnením vyjadrujeme hlboké znepokojenie a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť.

Ohľadom tohto zámeru prebehli pracovné diskusie medzi zástupcami jednotlivých združení na pracovných skupinách k reforme, ale aj mimo nich. Výsledkom jednej z nich je aj Uznesenie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, z 21. apríla 2023, ktoré bolo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaslané písomne. Následne sme požiadali Vás, pani ministerka, o stretnutie, ktoré sa napokon uskutočnilo až 5. septembra 2023 na pôde MPSVR s pani štátnou tajomníčkou Annou Aftanasovou.

Na tomto stretnutí sme my, zástupcovia osôb so zdravotným znevýhodnením tlmočili svoj nesúhlas a predniesli zásadné argumenty, ktorými podporujeme zachovanie osobnej asistencie v súčasnej podobe, ako samostatný peňažný príspevok. Zo strany ministerstva nám boli načrtnuté rôzne modely začlenenia osobnej asistencie, nad ktorými sa uvažuje v rámci reformy. Keďže sme nedostali od ministerstva jasné stanovisko o ďalšom osude osobnej asistencie, pociťujeme akútnu potrebu obhajovať osobnú asistenciu v systéme a jednoznačne sa zasadzovať za jej zachovanie v terajšej podobe.

Sme presvedčení, že stotožnenie systému osobnej asistencie, resp. včlenenie osobnej asistencie do systému príspevku na starostlivosť neumožní  prihliadať a posudzovať ľudí so zdravotným znevýhodnením podľa ich individuálnych potrieb, nakoľko v rámci príspevku na starostlivosť budú ľudia prioritne posudzovaní z medicínskeho hľadiska, podľa jednotlivých stupňov odkázanosti, pričom v rámci osobnej asistencie je možnosť ľudí aj s identickým zdravotným postihnutím posúdiť rozdielne aj z hľadiska rozsahu potrebnej podpory, práve s prihliadnutím na ich individuálne potreby a ich individuálny život  (napr. rodinné vzťahy, aktivity, prostredie v ktorom žijú, zamestnanie a pod.).

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je ucelený, fungujúci a účinný systém poskytovania pomoci v domácom prostredí, ktorý zohľadňuje a reaguje na všetky potreby užívateľov osobnej asistencie. Predstavuje komplexný a jedinečný nástroj na dosiahnutie nezávislého spôsobu života, vďaka čomu nie je osoba so zdravotným znevýhodnením odkázaná na život v špecializovaných zariadeniach a inštitúciách.  

Uvádzame zásadné argumenty za zachovanie osobnej asistencie v systéme peňažných príspevkov:

 • Ide o komplexný a jedinečný nástroj na dosiahnutie nezávislého spôsobu života
 • Je to forma pomoci, ktorú si osoba so zdravotným znevýhodnením sama manažuje doma alebo v prostredí, ktoré si zvolí
 • Osobnú asistenciu nevymedzuje presný počet úkonov ani presný čas, je poskytovaná vtedy, kedy ju osoba so zdravotným znevýhodnením potrebuje (počas dňa, noci, víkendov aj sviatkov)
 • Umožňuje mať priamy vplyv na dôležité rozhodnutia o spôsobe svojho života, mať aktivity podľa svojich individuálnych predstáv a záujmov, napr. spoločenské, kultúrne, športové a tráviť plnohodnotne voľný čas   
 • Prítomnosť osobnej asistencie v rodinách pôsobí ako výchovný a vzdelávací prvok, kedy sa prirodzene v deťoch aj rodičoch budujú zdravé vzťahy a postupom veku sa rozsah starostlivosti a ochranárska funkcia rodiny znižuje a je nahradená pomocou od osobných asistentov a asistentiek
 • Umožňuje vybudovať a udržať si plnohodnotné vzťahy, v ktorých sú vyvážené rodinné role (partnerské a rodičovské role)
 • Je kľúčovým nástrojom pri podpore inkluzívneho vzdelávania, umožňuje študentom odísť za vzdelaním do iného prostredia (bývať na internáte, navštevovať školu a všetky potrebné aktivity súvisiace so vzdelaním)
 • Umožňuje osobe so zdravotným znevýhodnením osamostatniť sa od svojej primárnej rodiny
 • Umožňuje rodičom detí so zdravotným znevýhodnením vrátiť sa do pracovného procesu a udržať si profesijné zručnosti, čím sa zachováva ekonomická sila rodiny
 • Je to flexibilná forma pomoci, dokáže reagovať na individuálne a aktuálne potreby osôb so zdravotným znevýhodnením, ktoré si prostredníctvom osobných asistentov a asistentiek vedia riadiť, zabezpečiť, organizovať a v prípade potreby variovať
 • Osobná asistencia posúva slovenský sociálny systém medzi špičku v krajinách V4 a EÚ, čím sa môže Slovenská republika chváliť

Z informácií, ktoré o novej reforme sociálnych služieb máme, nemá osobnú asistenciu v systéme čo plnohodnotne nahradiť. Nie sú nám známe argumenty, v čom má byť nový príspevok na starostlivosť lepší, aký kvalitatívny prínos predstavuje príspevok na starostlivosť v živote osôb so zdravotným postihnutím oproti doteraz dobre fungujúcemu peňažnému príspevku na osobnú asistenciu.

Navrhovaný príspevok na starostlivosť, ktorý je odstupňovaný podľa dôsledkov zdravotného stavu nepokryje potreby osôb s rozsiahlou odkázanosťou, nepokrýva individuálne potreby a neumožňuje žiť nezávislým spôsobom života. Aj v Českej republike tento systém prehodnocujú a menia, na základe tlaku osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú nedostatočný rozsah pomoci.

Nemôžeme podporiť začlenenie osobnej asistencie do príspevku na starostlivosť a riskovať zníženie kvality života osôb, ktoré sú denne odkázané na pomoc osobných asistentov a asistentiek a vystaviť ich riziku, že nedostanú potrebný rozsah pomoci. 

Začlenenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu do novej reformy považujeme za veľmi rizikový krok v čase, keď ešte nepoznáme časový rozsah pomoci v domácom prostredí, ktorý bude možné poskytnúť v rámci pripravovaného financovania.  

Vážená pani ministerka, žiadame, aby ste na základe vyššie uvedených argumentov, ktoré sú získané od užívateľov osobnej asistencie, opierajú sa o ich skúsenosti z praxe, zachovali osobnú asistenciu v systéme a neriskovali zníženie kvality života osôb so zdravotným postihnutím.

S úctou

 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
 • Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 • Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 • Slovenské hemofilické združenie
 • ODOS o. z. (Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia)
 • Asociácia nepočujúcich Slovenska
 • Slovenský zväz sclerosis multiplex
 • Slovenský zväz telesne postihnutých
 • Asociácia Marfanovho syndrómu
 • Liga proti reumatizmu na Slovensku Zväz postihnutých civilizačnými chorobami