Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Viac vedomostí – viac možností

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Projekt je financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie prioritná os 3. Podpora vzdelávania osôb so špecifickými vzdelávacími potrebami, opatrenia 3.2. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb so špecifickými potrebami, Ministerstvo školstva SR.