Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

Výročné valné zhromaždenie EDF

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

22. mája 2023 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Európskeho fóra ľudí so zdravotným postihnutím EDF (European Disability Forum). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia členských organizácií EDF zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím vrátane strešných organizácií z jednotlivých krajín Európskej únie a nadnárodných organizácií.

Rokovanie viedol prezident EDF Yannis Vardakastanis, ktorý je jej predsedom od založenia EDF v roku 1996. Zo Slovenska sa rokovania zúčastnili, ako delegáti, Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, a Ján Podolinský, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Rokovanie sa nieslo v duchu reflexie na realizované aktivity v roku 2022 ale aj príprave na nasledujúce obdobie. V programe boli prerokované výsledky činnosti a hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré delegáti jednomyseľne schválili. Realizované aktivity prezentovali aj predsedníčky samostatných pracovných skupín pre ženy a mládež. V ďalšej časti rokovania boli prediskutované plánované aktivity a rozpočet na nasledujúce obdobie. Tieto boli, s malými objasneniami v diskusii, delegátmi schválené.

Nasledujúca časť rokovania sa venovala návrhu dokumentu Vyhlásenie EDF k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024. Ide o dokument, ktorý by mal poslúžiť EDF a jej členom na národnej úrovni ako apel na kandidátov za europoslancov, aby vo svojej agende viac dbali na potreby osôb so zdravotným postihnutím.  O vyhlásení píšeme podrobnejšie v samostatnom článku. Vyhlásenie EDF v slovenčine je možné nájsť na webe Národnej rady občanov  so zdravotným postihnutím alebo priamo na stránke EDF.

V poslednej časti rokovania boli prezentované a diskutované odporúčania pracovnej komisie, ktorá sa venuje príprave reformy EDF. Delegátom boli predložené návrhy možných smerov „omladenia“ respektíve obmeny vedenia a členov Predsedníctva EDF ale aj pracovných skupín. Snahou je zapojiť väčšie množstvo ľudí do organizácie práce ale aj riadenia EDF.

Rokovanie bolo sprevádzané príležitosťami na upevňovanie medziľudských kontaktov. Počas prestávok na občerstvenie delegáti viedli družné rozhovory a diskutovali o aktuálnych problémoch. Atmosféra sa niesla v príjemnom duchu. Celý priebeh rokovania bol prepisovaný do textovej podoby a premietaný na premietacom plátne. Tlmočenie do posunkových jazykov si delegáti zabezpečovali vo vlastnom režime. Viac podrobností o rokovaní a agende sa dozviete na webovej stránke EDF https://www.edf-feph.org/.

Zdroj: Časopis Mosty inklúzie