Naša misia -
Skvalitňovanie
postavenia ľudí
so znevýhodnením

O projekte

Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje v období jún – december 2015 s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR projekt LP/2015/216 s názvom „Podpora spolupráce MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“.

Od ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) uplynulo už 5 rokov. Vláda v januári 2014 schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“), ktorého hodnotením a aktualizáciou sa bude zaoberať v roku 2016. Osoby so zdravotným postihnutím často považujú ich uplatňovanie v praxi za pomalé a nerovnomerné.

Cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti presadzovania, podpory a ochrany ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím. Projekt sa zameriava na zmapovanie, diskusiu a analýzu názorov osôb so zdravotným postihnutím, ktoré zastupujú ich organizácie odrážajúce rôznorodosť tejto skupiny. Tieto názory budú ďalej diskutované spolu s ľudsko-právnymi a ďalšími organizáciami a vyústia do odporúčaní na podporu realizácie dlhodobého cieľa projektu. Zameriame sa aj na zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím o ich právach a povinnostiach. Projektom chceme tiež prispieť k rozvoju spolupráce a partnerstva organizácií osôb so zdravotným postihnutím a organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a slobôd.

Expertná skupina odborníkov a praktikov pripraví podklady pre štyri okrúhle stoly, na ktorých budú diskutované vybrané skupiny práv a spôsoby ich účinnejšieho uplatňovania. Následne expertná skupina dopracuje odporúčania okrúhlych stolov a tie sa stanú podkladmi pre záverečnú konferenciu. Okrem diskusie o odporúčaniach okrúhlych stolov, a ich doplnení  sa na konferencii bude hovoriť aj o vybraných aktuálnych témach z oblasti podpory a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, o hodnotení a rozvoji spolupráce partnerov a o námetoch na zlepšenie podmienok účasti osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií na riešení ich problémov a na verejných politikách.

Hodnotenie situácie a odporúčania v oblasti podpory a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím bude obsahovať záverečná správa

Okrem Dohovoru a Národného programu je podkladovým materiálom projektu alternatívna správa predložená Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a súbor otázok, ktorý adresoval tento výbor vláde SR.

Späť na projekt