Potrebujem
pomôcť

Pre
členov

Naša
činnosť

Hlavné úlohy na obdobie 2011 – 2015

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v súlade so svojím poslaním a  na základe znalosti situácie občanov so zdravotným postihnutím a ich organizácií, súčasnej ekonomickej krízy  a predpokladaného vývoja spoločnosti a potrieb osôb so  zdravotným postihnutím, považuje za potrebné zamerať svoju pozornosť…

Výmena preukazu občana s ŤZP vydaného do 31. decembra 2008

Na základe prechodného ustanovenia zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (s červeným pásom) vydané do 31. decembra 2008 platia…

P O Z V Á N K A na seminár NON-HANDICAP

Pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční počas výstavy NON-HANDICAP v priestoroch  Výstaviska Incheba Bratislava – hala A0 dňa 26. septembra 2013 (štvrtok) od 10,00 hod do 13,00 hod Program: 1. Pripravované zmeny v zákone o sociálnych službách 2. Dohovor o právach ľudí so ZP…

ROZŠÍRENIE okruhu osôb s mierou funkčnej poruchy pod 50% Pravidlá zaradenia fyzických osôb do programu Opel Handycars

Fyzické osoby, ktoré môžu vstúpiť do programu Opel Handycars:

  • držitelia preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej: preukaz ŤZP) a preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej: preukaz ŤZP/S) predajcovi Opel predložia preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S
  • osoby s postihnutím, ktorých miera funkčnej poruchy dosahuje najmenej 20 % – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vydávajú rozhodnutie, či ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nie. Ak miera funkčnej poruchy nedosahuje najmenej 50 %, úrad vydáva rozhodnutie, že nejde o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím lebo miera funkčnej poruchy je „x“ %. Ak hodnota „x“ v tomto rozhodnutí dosahuje najmenej 20 % – predajcovi Opel predložia osvedčenie vydané Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP v SR) – k vystaveniu osvedčenia

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách platné od 1. júla 2013

Dňom 1. júla 2013 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

a) 198,09 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu

b) 138,19 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

c) 90,42 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 1,8 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2013 nasledovne:

Tender

EPF CAPACITY BUILDING PROGRAMME FOR PATIENT ORGANISATIONS in SLOVAKIA POZOR ZMENA – CALL FOR TENDER – Experts in Strategic Planning and Organisational Capacity Needs’ Assessment (Docx, 90 kb) POZOR ZMENA – NOVANNEX I TENDER SUBMISSION FORM  CAPACITY BUILDING PROGRAMME FOR…

ŠKOLENIE: Odborná príprava zamestnancov v oblasti zdravotného postihnutia cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

! ! ! ZRUŠENÉ ! ! !

Vážený autobusový dopravca!

Pozývame Vás na školenie:

Odborná príprava zamestnancov v oblasti zdravotného postihnutia cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (na základe požiadaviek nariadenia EC 181/2011).

Školiaca inštitúcia: Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Školenie dopravcov

Zdravotne postihnutí školili zástupcov autobusových dopravcov

(TASR) – Pracovný seminár sa týkal legislatívnych zmien v rámci Európskej únie, ktoré od 1. marca 2013 posilňujú v autobusovej a autokarovej doprave práva cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Interných školiteľov jednotlivých autobusových dopravcov oboznamovali s novými pravidlami školitelia z Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). „Oboznamujeme ich s princípmi komunikácie a správania sa k jednotlivým skupinám osôb so zdravotným postihnutím, keďže každá skupina je špecifická,“ uviedol predseda NROZP Branislav Mamojka.